منابع تحقیق درمورد کارآفرینی، دانشجویان، توسعه محصول جدید

دانلود پایان نامه

می‌شود
ایجاد محیط نوآورانه
-11.426
146.000
-0.770
-0.904
-0.637
رد می‌شود
ایجاد رابطه با سرمایه‌گذاران
-3.986
146.000
-0.308
-0.461
-0.155
رد می‌شود
شناسایی هدف اصلی
-7.933
146.000
-0.664
-0.830
-0.499
رد می‌شود
رویارویی چالش‌های غیرمنتظره
-6.306
146.000
-0.440
-0.578
-0.302
رد می‌شود
توسعه منابع انسانی
-9.488
146.000
-0.701
-0.847
-0.555
رد می‌شود
قصد کارآفرینی
15.890-
146.000
-1.124
-1.264
-0.984
رد می‌شود
رابطه میان قصد کارآفرینانه و وضعیت اشتغال:
جدول شماره (15-4) بررسی رابطه میان قصد کارآفرینانه و وضعیت اشتغال:
قصد کارآفرینانه
وضعیت اشتغال
کل
بیکار
تجربه اشتغال دارد
بدون پاسخ
کاملا موافقم
8.8%
10.2%
4.1%
23.1%
موافقم
23.1%
20.4%
4.8%
48.3%
نظری ندارم
10.2%
7.5%
.7%
18.4%
مخالفم
6.1%
2.0%
8.2%
کاملا مخالفم
.7%
1.4%
2.0%
کل
48.3%
40.8%
10.9%
100.0%
جدول ( 16-4 )آزمون پیرسون برای رابطه میان قصد کارآفرینانه و وضعیت اشتغال
Asymp. Sig. (2-sided)
df
Value
.023
8
17.792(a)
Pearson Chi-Square
.042
8
15.993
Likelihood Ratio
.462
1
.540
Linear-by-Linear Association
294
N of Valid Cases
با توجه به میزان کای اسکویر در جدول بالا (023/.) می‌توان گفت که ارتباط میان این دو متغیر در سطح 95 درصد معنی دار است؛ یعنی افرادی که تجربه اشتغال دارند بیشتر به داشتن یک کسب و کار شخصی امید داشته و به آن فکر می‌کنند و کسانی که بیکار بوده و تا به حال تجربه داشتن شغلی را نداشته‌اند، کمتر به داشتن کسب و کار مشخصی برای خود فکر می‌کنند.
فصل پنجم
نتیجه گیری و پیشنهادات
1-5 ) نتایج بررسی یافته های پژوهش:
پرسش نامه ها که با استفاده از طیف لیکرت طراحی شده بود، بین 294 نفر از دانشجویان رشته‌های مدیریت توزیع گردید. پس از ورود اطلاعات با استفاده از نرم افزار SPSS توزیع نمونه آماری مورد آزمون قرار گرفته و به دلیل تعداد جامعه بیش از سی نفر، با فرض نرمال بودن جامعه از آزمون پیرسون برای تحلیل داده ها استفاده شده است. با توجه به نتایج به دست آمده از نتایج آزمون پیرسون که خلاصه آن در فصل چهارم آمده، و با توجه به فرضیات مطرح شده در تحقیق حاضر، به بررسی نتایج آن‌ها می‌پردازیم.
نتیجه آزمون فرضیه اول:
فرضیه اول: مهارت شناخت فرصت‌های بازار و توسعه محصول جدید بر تقویت قصد کارآفرینی دانشجویان دانشکده مدیریت و حسابداری دانشگاه علامه تاثیر دارد.
برای سنجش این فرضیه، از سوالات زیر استفاده شده است:
من می‌توانم فرصت‌های جدید بازار برای خدمات و محصولات جدید را شناسایی کنم.
من می‌توانم محصولاتی را تولید کنم که به نیازهای برآورده نشده مشتریان پاسخ دهد.
من می‌توانم راه‌های جدیدی برای بهبود محصولات موجود پیدا کنم.
من می‌توانم محصولاتی را برای حل مشکلات فعلی طراحی کنم.
من می‌توانم زمینه‌های رشد بالقوه در بازار را تشخیص دهم.
من می‌توانم مفاهیم تولید را برای بازاریابی در زمان مقرون به صرفه به کار گیرم.
من می‌توانم چگونگی کسب و کار خود را ترسیم کنم.
نتایج حاصل از بررسی ارتباط دو متغیر مهارت شناخت فرصت‌های بازار و توسعه محصول جدید و قصد کارآفرینانه، نشان از وجود ارتباط معنادار و مثبت دو متغیر نامبرده با توجه به مقدار پیرسون 0.479 و سطح معنی داری 0.00 می‌باشد. در واقع می‌توان گفت با احتمال 99% بین دو متغیر مهارت توسعه محصول جدید و فرصت‌های بازار و قصد کارآفرینانه همبستگی مثبت وجود دارد.
به عبارت بهتر، مجهز شدن به مهارت شناخت فرصت‌های بازار و توسعه محصول جدید، احتمال انگیزه برای شروع یک کسب‌و‌کار را افزایش می‌دهد و قصد کارآفرینی را به میزان قابل توجهی تحت تاثیر قرار می‌دهد.
طبق تحلیل رگرسیون متغیر ” توانایی در توسعه محصول جدید و ایجاد فرصت‌های بازار ” پس از متغیر “شناسایی هدف اصلی ” سهم بیشتری نسبت به سایر متغیرها در پیشگویی متغیر وابسته (قصد کاآفرینانه) دارد.
نتایج تحقیقات انجام گرفته حول محور قصد کارآفرینی و عوامل موثر بر آن، نتایج تحقیق حاضر را تایید می کند. در سال 1998 چن و گرین اولین تحقیق را در زمینه خودکارآمدی از طریق ایجاد مقیاسی برای آزمودن اعتقادات افراد در مورد مهارت‌های خود در بازاریابی و شناخت فرصت‌های بازار و رهبری بر روی نمونه ای از دانشجویان و مدیران اجرایی کسب‌و‌کارهای کوچک مورد مطالعه قرار دادند و دریافته اند که خودکارآمدی کارآفرینانه تاثیر قوی و مثبتی بر احتمال کارآفرین شدن دارند.
نتیجه آزمون فرضیه دوم:
فرضیه دوم: مهارت ایجاد محیط نوآورانه بر تقویت قصد کارآفرینی دانشجویان دانشکده مدیریت و حسابداری دانشگاه علامه تاثیر دارد.
برای سنجش این فرضیه، از سوالات زیر استفاده شده است:
من می‌توانم محیط کار را به گونه ای مهیا کنم که افراد را برای به کارگرفتن نوآوری‌های جدی تشویق کند.
من می‌توانم محیط کاری فراهم کنم که به افراد این اجازه را بدهم که رئیس خودشان باشند
من می‌توانم افراد را تشویق کنم که مسئولیت ایده‌ها و تصمیم‌های خود را بپذیرند بدون آن که به نتیجه ی آن توجه کنند.

دیدگاهتان را بنویسید