رشته حقوق-دانلود پایان نامه با موضوع اﻧﺠﻤﻦ

ﻣﺨﺘﻠـﻒ در ﺷـﻬﺮﻫﺎی ﮔﻮﻧﺎﮔﻮن ﻣﺘﻔﺎوت ﺑﻮد. در ﺷﻬﺮی ﭼﻮن ﺗﻬﺮان ﺗﺮﻛﻴﺐ ﻃﺒﻘﺎﺗﻲ ﻧﻤﺎﻳﻨﺪﮔﺎن را ﺑﺮ اﺳﺎس ﻧـﺎمﻫـﺎ و اﻟﻘﺎب ﻣﻲﺗﻮان اﻳﻦﮔﻮﻧﻪ ﺗﻘﺴﻴﻢﺑﻨﺪی ﻛﺮد: 45 درﺻـﺪ ﺗﺠـﺎر و اﺻـﻨﺎف و ﭘﻴﺸـﻪوران، 40 درﺻﺪ ﻧﺠﺒﺎ، و 15 درﺻﺪ روﺣﺎﻧﻴﻮن (ﺻﺒﺢ ﺻﺎدق،106:1-2). ﺑﺮﻋﻜﺲ ﺗﻬﺮان، در ﺷﻬﺮی ﻫﻤﭽــﻮن ﻣﺸــﻬﺪ در ﺣــﺪود 40 درﺻــﺪ ﻧﻤﺎﻳﻨــﺪﮔﺎن دوره اول اﻧﺠﻤــﻦ از اﻗﺸــﺎر ﮔﻮﻧــﺎﮔﻮن روﺣﺎﻧﻲ ﻣﺜﻞ ﻣﻨﺒﺮی، واﻋﻆ، و ﻣﺘﻮﻟﻲ ﻣﺴﺠﺪ و ﺣﺮم ﻣﻄﻬﺮ ﺑﻮدﻧـﺪ، 25 درﺻـﺪ از اﺻـﻨﺎف و ﻣﺮدم ﻋﺎدی، 20 درﺻﺪ از ﻧﺠﺒﺎ و اﺷـﺮاف، و در ﺣـﺪود 15 درﺻـﺪ ﻧﻴـﺰ از ﻃﺒﻘـﺔ ﺗﺠـﺎر و ﺗﺤﺼﻴﻞﻛﺮدﮔﺎن (ﺧﻮرﺷﻴﺪ، 2:120).
3-2-5- انجمن بلدیه در اصفهان:
اﺻﻔﻬﺎن، ﻣﻮﻓﻖﺗﺮﻳﻦ ﺷﻬﺮ در ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﺷﻬﺮی، ﺳﻬﻢ ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻮﺟﻬﻲ از ﻛﺮﺳﻲﻫﺎی اﻧﺠﻤـﻦ ﺑﻠﺪی را ﻧﺼﻴﺐ ﻣﺮدم ﻋـﺎدی ﻛـﺮد. در اوﻟـﻴﻦ دوره اﻧﺠﻤـﻦ ﺑﻠـﺪی اﺻـﻔﻬﺎن 80 درﺻـﺪ از ﻧﻤﺎﻳﻨﺪﮔﺎن از ﻣﺮدم ﻋﺎدی،10 درﺻﺪ از ﻧﺠﺒـﺎ، و 10 درﺻـﺪ از روﺣـﺎﻧﻴﻮن ﺷـﻬﺮ ﺑﻮدﻧـﺪ. در رﺷﺖ، ﺷﻬﺮی ﻛﻪ ﺗﻤﺎسﻫﺎی ﻓﺮاوان ﺑﺎ ﮔﺮوهﻫﺎی اﻧﻘلاﺑﻲ ﻗﻔﻘﺎز داﺷﺖ، 55 درﺻﺪ اﻧﺠﻤﻦ را ﻣﺮدم ﻋﺎدی، 25 درﺻﺪ را ﻧﺠﺒﺎ، و 20 درﺻﺪ را روﺣﺎﻧﻴﻮن ﺗﺸﻜﻴﻞ ﻣﻲدادﻧﺪ (دﻫﻘﺎن، 1380: 5/75) از ﻧﺎم ﻧﻤﺎﻳﻨﺪﮔﺎن ﺷﻬﺮﻫﺎی ﺗﺒﺮﻳﺰ، اﻧﺰﻟﻲ، و ﻗﺰوﻳﻦ در ﻣﻨﺎﺑﻊ ﺧﺒﺮی ﻧﻴﺴﺖ.
در ﻫﺮ ﺻﻮرت، ﻛﺎﻣلاً ﻣﺸﺨﺺ ﺑﻮد ﻛـﻪ اﻋﻀـﺎی اﻧﺠﻤـﻦ و اداره ای ﺑﻠﺪﻳـﺔ ﺳﺮاﺳـﺮ ﻛﺸﻮر ﺑﻪ ﻓﺮﻫﻨﮓ ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﺷﻬﺮی واﻗﻒ ﻧﺒﻮدﻧﺪ. ﭼﻨـﺎنﻛـﻪ اﻋﻀـﺎی آﮔـﺎه ﺑـﻪ ﻣﻌﻴﺎرﻫـﺎ و ﻣﻮازﻳﻦ زﻧﺪﮔﻲ ﺷﻬﺮی در اﻧﺠﻤﻦ ﺑﻠﺪی اﻧﺰﻟﻲ ﻧﺎدر ﺑﻮدﻧﺪ؛ ﺧﻮﻳﺸﺎوﻧﺪﺳﺎلاری و ﺑﻪ ﻋﺒﺎرﺗﻲ ﭘﺎرﺗﻲﺑﺎزی ﻧﻴﺰ رواج داﺷﺖ، ﺑﻪ ﻃﻮری ﻛـﻪ «ﻣلاﺣﻈـﻪ و ﻣﺮﻳـﺪﺑﺎزی ﻛـﺎر آنﻫـﺎ را ﻋﻘـﺐ اﻧﺪاﺧﺘﻪ» ﺑﻮد. ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﺗﻌـﺎرض «ﺣﻴـﺪری و ﻧﻌﻤﺘـﻲ» ﻧﻴـﺰ از ﻣﻮاﻧـﻊ ﭘﻴﺸـﺮﻓﺖ ﻛـﺎر ﺑـﻮد
(ﺣﺒﻞاﻟﻤﺘﻴﻦ ﺗﻬﺮان، 193 :4). ﺑﺮﺧﻲ ﻣﺠﺎﻫﺪان ﺧﻴﺎل اﻋﺘﺮاض ﺑﻪ اﻧﺠﻤﻦ اﻧﺰﻟﻲ را داﺷـﺘﻨﺪ، زﻳﺮا ﺑﻪ ﻧﻈﺮ آنﻫﺎ اﻋﻀﺎی اﻧﺠﻤﻦ «ﻣﺮﻳﺪﺑﺎزی را ﺷﻌﺎر ﻛﺮده» و از ﺣﺪ ﻣﺘﻌﺎرف ﺧﺎرج ﺷﺪه ﺑﻮدﻧﺪ. ﻣﺠﺎﻫﺪان ﺧﻮاﺳﺘﺎر اﻳﻦ ﺑﻮدﻧﺪ ﻛﻪ اﻋﻀﺎی اﻧﺠﻤﻦ از ﻣلاﺣﻈﺔ «ﻋﻤﺮو و زﻳﺪ» دﺳـﺖ ﺑﺮدارﻧﺪ (ﺣﺒﻞاﻟﻤﺘﻴﻦ ﺗﻬﺮان،203: 3-4).
در ﺗﻬﺮان، ﺑﺮﺧﻲ از وﻛلا در اﻧﺠﻤﻦ ﺑﻠﺪی ﺷﺮﻛﺖ ﻧﻤﻲﻛﺮدﻧﺪ و ﻋﻠﺖ ﺧﺎﺻﻲ ﻧﻴـﺰ ﺑـﺮای آن ﺑﻴﺎن ﻧﻤﻲﻛﺮدﻧﺪ (ﺻﺒﺢ ﺻﺎدق، 7 :3). اﻳﻦ روﻳﻪ در اﻧﺠﻤﻦ ﺑﻠﺪی ﺗﺒﺮﻳﺰ ﻫﻢ ً ﻛـﺎﻣلا آﺷـﻜﺎر ﺑﻮد1 . ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ اﻋﻀﺎی ﺑﻠﺪﻳﺔ ﺗﻬﺮان ﻫﻤﻴﺸﻪ ﺳﺨﻨﺎن ﻳﻚدﻳﮕﺮ را ﻗﻄـﻊ ﻣـﻲﻛﺮدﻧـﺪ، اﻳـﻦ اﻣـﺮ اﻋﺘﻤﺎدالاﺳلام را ﺑﺮ آن داﺷﺖ ﺗﺎ درﺧﻮاﺳﺖ ﻛﻨﺪ ﻗﺎﻧﻮﻧﻲ در اﻳﻦ زﻣﻴﻨﻪ ﻃﺮح و ﺗﺼﻮﻳﺐ ﺷﻮد (اﻧﺠﻤﻦ ﺷﻮاری ﺑﻠﺪی، 1 :2). ﻣﺸﺨﺺﻧﺒﻮدن ﺗﻜﻠﻴﻒ اﻋﻀﺎی ﺑﻠﺪﻳـﻪ در ﻧﺨﺴـﺘﻴﻦ ﺟﻠﺴـﺎت اﻧﺠﻤﻦ از دﻳﮕﺮ ﻣﺸﻜلات ﺑﻮد. دوﺷﻐﻠﻪﺑـﻮدن اﻏﻠـﺐ ﻧﻤﺎﻳﻨـﺪﮔﺎن اﻧﺠﻤـﻦ ﺗﻬـﺮان، ﺑـﻪ ﻋﻠـﺖ ﻣﺸﺨﺺﻧﺒﻮدن ردﻳﻒ ﺣﻘﻮﻗﻲ ﺧﺎص، از دﻳﮕﺮ ﻣﺸﻜلات اﻋﻀﺎی اﻧﺠﻤﻦﻫﺎی ﺑﻠﺪﻳﻪ ﺑﻪﺷـﻤﺎر ﻣﻲرﻓﺖ (آﺋﻴﻨﺔ ﻏﻴﺐﻧﻤﺎ، 27: 4).1
3-2-6- اﻧﺘﻈﺎرات ﻣﺮدم از اﻧﺠﻤﻦ و راهﻛﺎرﻫﺎی ﺗﻘﻮﻳﺖ اﻳﻦ ﻧﻬﺎد:

اینجا فقط تکه های از پایان نامه به صورت رندم (تصادفی) درج می شود که هنگام انتقال از فایل ورد ممکن است باعث به هم ریختگی شود و یا عکس ها ، نمودار ها و جداول درج نشوندبرای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  40y.ir  مراجعه نمایید.

رشته حقوق همه گرایش ها : عمومی ، جزا و جرم شناسی ، بین الملل،خصوصی…

در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها با منابع و ماخذ کامل درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند

ﻣﻬﻢﺗﺮﻳﻦ ﻋﻠﺖ ﻧﻬﺎدﻳﻨﻪﻧﺸﺪن ﻧﻬﺎدﻫﺎی ﻣﺸـﺮوﻃﻪ اﻳـﻦ ﺑـﻮد ﻛـﻪ ﺑـﻴﻦ اﻟﺰاﻣـﺎت اﻳـﻦ ﻧﻬﺎدﻫـﺎ و اﺧلاﻗﻴﺎت و ﻣﻨﺎﻓﻊ ﻓﺮدی اﻓﺮاد ﺗﻌﺎرض ﺑﺮوز ﻣﻲﻛﺮد و اﺧلاق اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﻛـﻪ رﻛـﻦ ﻣﻬـﻢ و از اﻟﺰاﻣﺎت زﻧﺪﮔﻲ ﺷﻬﺮی اﺳﺖ، ﺑﻪ ﺳﺎدﮔﻲ ﻧﺎدﻳﺪه ﮔﺮﻓﺘﻪ ﻣﻲﺷﺪ. ﺑﺮای ﻣﺜﺎل، ﻋﺒﺪاﻟﻌﻠﻲﺧﺎن، ﻛـﻪ در ﻣﻘﻄﻌﻲ در اداره ﺑﻠﺪی ﻛﺎر ﻣﻲﻛﺮد، در ﺧﺎﻃﺮات ﺧـﻮد در ﻣـﻮرد ﺗﻌـﺮض ﺑـﺎزاریﻫـﺎ ﺑـﻪ ﻣﺄﻣﻮران ﺑﻠﺪﻳﻪ ﻫﻨﮕﺎم ﺟﻤﻊآوری ﺳﺪ ﻣﻊاﺑﺮ اﺷﺎره ﻛﺮده اﺳﺖ1. اﻋﺘﺮاض ﺑﺎزاریﻫﺎ ﺑـﻪ ﺣـﺪی ﺷﺪﻳﺪ ﺑﻮد ﻛﻪ ﻋﺒﺪاﻟﻌﻠﻲﺧﺎن ﻫﻨﮕﺎم ﺑﺎزﺧﻮاﺳﺖ ﻟﻮاءاﻟﺪوﻟﻪ، از اﻋﻀﺎی اﻧﺠﻤﻦ ﺑﻠﺪی و رﺋـﻴﺲ ﻛﻤﻴﺴﻴﻮن ﻧﻮاﻗﻞ1 ، ﻓﻘﻂ ﮔﻔﺖ: «ﻫﺮ ﭼﻪ ﺑﻮد ﮔﺬﺷﺖ، دﻳﮕﺮ ﺑﺎزار ﻧﺨﻮاﻫﻢ رﻓﺖ» (ﺳـﻌﺪوﻧﺪﻳﺎن، 1380: 638).
ﻋﺒﺪاﻟﻌﻠﻲﺧﺎن در ﺣﺮﻛﺘﻲ دﻳﮕﺮ اﻗﺪام ﺑﻪ ﺑﺮﭼﻴﺪن ﻧﻴﻤﻜﺖﻫﺎی ﻗﻬﻮهﺧﺎﻧﻪﻫﺎ ﻛﺮد، در اﻳﻦ زﻣﺎن ﻧﻴﺰ ﻗﻬﻮهﭼﻲﻫﺎ درﺻﺪد ﻗﺘﻞ وی ﺑﺮآﻣﺪﻧﺪ و ﺣﺘﻲ ﺻﺮﻳﺤﺎً «ﺑﻨﺎی ﻓﺤﺎﺷﻲ را ﺑﻪ ﻣﺠﻠﺲ ﻣﻘﺪس ﮔﺬاردﻧﺪ» (ﻫﻤﺎن: 639). ﻧﻤﺮهﮔﺬاری (ﭘلاکﮔﺬاری) ﺧﺎﻧﻪﻫﺎ از ﻣﻬﻢﺗﺮﻳﻦ ﻋﻤﻠﻜﺮدﻫﺎی اﻧﺠﻤﻦﻫﺎی ﺑﻠﺪﻳﻪ ﺑﻮد، اﻳـﻦ اﻗﺪام ﺑﺮای ﻛﺴﺎﻧﻲ ﻛﻪ ﺑﺮای ﻳـﺎﻓﺘﻦ آدرس ﺳـﺮﮔﺮدان ﻣـﻲﺷـﺪﻧﺪ و ﻳـﺎ ﺑـﺮای ﭘﺴـﺖﺧﺎﻧـﻪ و ﺗﻠﮕﺮافﺧﺎﻧﻪ ﺑﺴﻴﺎر ﻣﻔﻴﺪ ﺑﻮد؛ از اﻳﻦ ﺑﻪ ﺑﻌﺪ، «در ﭘﻴﺪاﻛﺮدن ﻣﻨﺎزل اﺷﺨﺎص، ﻛﺴـﻲ ﻣﻌﻄـﻞ و ﺳﺮﮔﺮدان» ﻧﻤﻲﺷﺪ (ﻧﺪای وﻃﻦ، 82 :3)؛ اﻣﺎ اﻧﺠﻤﻦ ﺑﻠﺪی در زﻣﻴﻨﺔ ﻧﻤﺮهﮔﺬاردن ﺧﺎﻧﻪﻫﺎ ﻫﻢ ﺑﺎ ﻣﺸﻜلاﺗﻲ از ﻃﺮف ﺑﺮﺧﻲ ﻣﺮدم روﺑﻪرو ﺷﺪ ﻛﻪ ﺑﻪ ﻋﻠﺖ ﻧﺪاﺷﺘﻦ اﺧلاق ﺷﻬﺮی در ﻣﻘﺎﺑـﻞ اﻳﻦ اﻗﺪام ﺿﺮوری ﻣﻘﺎوﻣﺖ ﻣﻲورزﻳﺪﻧد1. ﻣﺜلا، اﻧﺠﻤﻦ ﺑﻠﺪی اﻧﺰﻟﻲ ﻧﻤﺮهﻛـﺮدن ﻣﻨـﺎزل را در اوﻟﻮﻳﺖ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﻫﺎی ﺧﻮد ﻗﺮار داده ﺑﻮد و ﺳﺮدر ﺑﺴﻴﺎری از ﺧﺎﻧﻪﻫﺎ را ﺑﻪ ﻛﺎﺷﻲ ﻧﻤﺮهدار ﻣﺰﻳﻦ ﻛﺮد، وﻟﻲ ﻋﺪهای ﻧﻤﺮهﻫﺎی ﺑﻠﺪﻳﻪ را ﻣﺨﺪوش ﻛﺮدﻧﺪ (ﺣﺒﻞاﻟﻤﺘﻴﻦ ﺗﻬـﺮان، 139 :2). ﻣﻬـﻢﺗـﺮ اﻳﻦﻛﻪ اﺻلاح ﺳﺎﺧﺘﺎر ﻧﺎودانﻫﺎی ﻣﻨﺎزل ﻛﻪ ﻫﻨﮕـﺎم ﺑﺎرﻧـﺪﮔﻲ ﺑﺎﻋـﺚ ﮔﺮﻓﺘـﺎریﻫـﺎﻳﻲ ﺑـﺮای ﻋﺎﺑﺮان ﭘﻴﺎده ﻣﻲﺷﺪ، ﻣﺨﺎﻟﻔﺖﻫﺎﻳﻲ دﻳﮕﺮ ﺑﺮاﻧﮕﻴﺨﺖ (ﻛﺸﻜﻮل، 23 :2).
از ﺳﻮی دﻳﮕﺮ، اﻧﺠﻤﻦ ﺑﻠﺪی ﺗﻬﺮان «ﻛﻤﭙﺎﻧﻲ ﮔﻮﺷﺖ» را ﺗﺸﻜﻴﻞ داد ﺗﺎ از روﻧﺪ ﺗﺼـﺎﻋﺪی ﻗﻴﻤﺖ آن ﺟﻠﻮﮔﻴﺮی ﻛﻨﺪ، وﻟﻲ ﺑﺎ ﻣﻘﺎوﻣﺖ ﻣﻨﻔﻲ ﻗﺼﺎﺑﺎن روﺑﻪرو ﺷﺪ. ﺳﭙﺮدن اﻧﺤﺼﺎر ﮔﻮﺷـﺖ ﺑﻪ دﺳﺖ اﺷﺨﺎص ﺣﻘﻮﻗﻲ، ﺑﺮای ﺛﺎﺑﺖ ﻧﮕﺎهداﺷﺘﻦ ﻗﻴﻤﺖ از ﻓﻌﺎﻟﻴﺖﻫﺎی ﻣﻬـﻢ اﻧﺠﻤـﻦ ﺑﻠـﺪی ﺑﻮد (ﺻﺒﺢ ﺻﺎدق، 3 :3). ﻫﺮﭼﻨﺪ ﻣﺴﺎﻣﺤﺔ ﻣﺠﻠﺲ در ﺗﺼﻮﻳﺐ اﻳﻦ اﻧﺤﺼﺎر ﺻﺪای اﻋﺘـﺮاض اﻋﻀﺎی ﺑﻠﺪی را ﺑﻠﻨﺪ ﻛﺮد (ﺳﺎﻟﻮر، 1374 /3 :1939). ﺑﺎ اﻳﻦ اﺣـﻮال، اﻗـﺪام ﺑﻠﺪﻳـﻪ در زﻣﻴﻨـﺔ ﺳﺎﻣﺎندﻫﻲ ﮔﻮﺷﺖ و ﺗﺸﻜﻴﻞ ﻛﻤﭙﺎﻧﻲ ﻳﺎ ﻫﻤﺎن اﺗﺤﺎدﻳﻪ ﺑﺎ ﻣﻘﺎوﻣﺖ ﻣﻨﻔﻲ ﻗﺼﺎﺑﺎن روﺑﻪرو ﺷـﺪ؛ ﻗﺼﺎبﻫﺎ ﺑﺎ ﻛﻢﻛﺮدن ﻋﺮﺿﺔ ﮔﻮﺷﺖ ﺑﺎﻋﺚ ﻧﺎﻳﺎبﺷﺪن اﻳﻦ ﻣﺤﺼﻮل در ﺗﻬﺮان ﺷﺪﻧﺪ (ﻣﺸﺮوح ﻣﺬاﻛﺮات ﻣﺠﻠﺲ ﺷﻮرای ﻣﻠﻲ، 1325 :363).
اﻳﻦ اﺗﻔﺎق در اﻧﺰﻟﻲ ﻫﻢ رخ داد، از ﻓﻌﺎﻟﻴﺖﻫﺎی ﺳﻮدﻣﻨﺪ اداره ﺑﻠـﺪی اﻧﺰﻟـﻲ ﻣـﻲﺗـﻮان از اﻋلام ﻧﺮخ اﻗلام ﻣﺼﺮﻓﻲ ﻧﻈﻴﺮ ﮔﻮﺷﺖ و ﻧﺎن ﻳﺎد ﻛﺮد. اﻳﻦ اﻋلاﻣﻴـﻪﻫـﺎ در ﻫﻤـﺔ دﻛـﺎنﻫـﺎی ﻧﺎﻧﻮاﻳﺎن و ﻗﺼﺎبﻫﺎ ﻧﺼﺐ ﺷﺪ (ﺣﺒﻞاﻟﻤﺘﻴﻦ ﺗﻬـﺮان، 139 :2). اﻳـﻦ ﻋﻤـﻞ زﻣﻴﻨـﺔ ﻧﺎرﺿـﺎﻳﺘﻲ ﻗﺼﺎﺑﺎن را ﻓﺮاﻫﻢ ﻛﺮد و ﺑﺎﻋﺚ ﻧﺎﻓﺮﻣﺎﻧﻲ آﻧﺎن از اﻳﻦ ﻗﻮاﻧﻴﻦ ﺷﺪ، اﻣﺎ اﻳﻦ ﭘﻴﺸﺎﻣﺪ اﻧﺠﻤﻦ ﺑﻠﺪی را واداﺷﺖ ﺑﺮای ﻓﺸﺎر ﺑﻪ ﻗﺼﺎﺑﺎن ﻃﺮح ﺗﺸﻜﻴﻞ ﻛﻤﭙﺎﻧﻲ و ﻳﺎ ﺗﻌﺎوﻧﻲ را ﺑﻪ اﺟﺮا درآورد. ﮔﻔﺘﻪ ﻣﻲﺷﺪ اﺻﻞ اﺟﺮای اﻳﻦ ﻃﺮح ﺑﺮای اﺣﺘﺮام ﻫﺮﭼﻪ ﺑﻴﺶﺗـﺮ ﻗﺼـﺎﺑﺎن ﺑـﻪ ﻣـﻮازﻳﻦ ﺑﻠـﺪی ﺑـﻮد (ﺣﺒﻞاﻟﻤﺘﻴﻦ ﺗﻬﺮان، 230 :3 )
اﻧﺠﻤﻦ ﺑﻠﺪی اﺻﻔﻬﺎن ﻧﻴﺰ ﻫﻨﮕﺎم ﻋﻮارضﮔﺬاردن ﺑﺮ ﻛﺎلاﻫﺎی ورودی و ﺧﺮوﺟﻲ ﺷﻬﺮ، ﺑﺎ ﺑﺮﺧﻮرد ﺳﺨﺖ ﺻﻨﻒ ﺗﺠﺎر ﻣﻮاﺟﻪ ﺷﺪ. اﻳﻦ ﺟﺮﻳﺎن از آنﺟﺎ ﺷﺮوع ﺷﺪ ﻛﻪ اﻧﺠﻤﻦ ﺑﻠﺪﻳـﻪ ﺑـﺮ ﺑﺮﺧﻲ از ﻛﺎلاﻫﺎی ﭘﺮﺳﻮد ﻣﺜﻞ ﺗﺮﻳﺎک و ﭘﻨﺒﻪ ﻛﻪ از ﺷﻬﺮ ﺧﺎرج و ﻳﺎ ﺑﻪ آن وارد ﻣﻲﺷﺪ ﻋﻮارض ﺷﻬﺮی ﮔﺬاﺷﺖ. اﻳﻦ اﻗﺪام ﺑﻠﺪﻳﻪ ﺑﻪ ﻣﺬاق ﺑﺰرﮔﺎن ﺗﺠﺎر ﺧﻮش ﻧﻴﺎﻣﺪ و ﺑﺎ ﻧﻔﻮذی ﻛﻪ در اﻧﺠﻤﻦ ولاﻳﺘﻲ و ﻣﺠﻠﺲ داﺷﺘﻨﺪ، ﺳﻌﻲ ﻛﺮدﻧﺪ در اﻳﻦ راه اﺧلال ﻛﻨﻨﺪ.
ﺑﻪ ﻫﺮ ﻃﺮﻳﻖ، ﺑﺮ اﺳﺎس ﺗﻠﮕﺮاف 239 ﺳﻪ ﻣﺤﺮم 1326 ﻛﻪ از ﻃﺮف ﺗﻬﺮان ﺻﺎدر ﺷﺪه ﺑﻮد، اﻧﺠﻤﻦ ﺑﻠﺪﻳﻪ از ﺗﺠﺎری ﻛﻪ از ﻋﻮارض ﺑﻠﺪی ﺷﺎﻧﻪ ﺧـﺎﻟﻲ ﻣـﻲﻛﺮدﻧـﺪ درﺧﻮاﺳـﺖ ﻋـﻮارض ﻗﺎﻧﻮﻧﻲ ﻛﺮد. در اﻳﻦ ﺗﻠﮕﺮاف ﻋﻤﺪه ﻣﺤﻞ ﺧﺮج اﻳﻦ ﻋﻮارض ﺗﻨﻈﻴـﻒ ﺷـﻬﺮ، ﻫﺰﻳﻨـﺔ ﺗﺤﺼـﻴﻞ اﻃﻔﺎل، و ﻳﺎ ﻧﮕﺎهداری ﻓﻘﺮا و ﺿﻌﻔﺎ ﺗﻌﻴﻴﻦ ﺷﺪه ﺑﻮد (ﺑﻠﺪﻳﺔ اﺻﻔﻬﺎن، 5 :2). ﺑـﺎ ﺑـﻴﺶﺗـﺮ ﺷـﺪن داﻣﻨﺔ اﺧﺘلاﻓﺎت ﺑﻴﻦ ﺗﺠﺎر و اﻧﺠﻤﻦ ﺑﻠﺪی، ﻛﻤﻴﺴﻴﻮﻧﻲ ﺑﺎ ﺣﻀـﻮر اﻧﺠﻤـﻦ ولاﻳﺘـﻲ و ﻃـﺮﻓﻴﻦ دﻋﻮی در ﺧﺎﻧﺔ ﺣﺎﺟﻲ ﻣﻴﺮزا ﻋﻠﻲﻣﺤﻤﺪ ﮔﻠﺴﺘﺎﻧﻪ ﻣﻨﻌﻘﺪ ﺷﺪ ﺗﺎ ﺑﻪ ﻣﺸـﻜلات رﺳـﻴﺪﮔﻲ ﺷـﻮد (اﻧﺠﻤﻦ ﻣﻘﺪس ﻣﻠﻲ اﺻﻔﻬﺎن، 9 :4)؛ اﻣﺎ ﻧﻪ اﻧﺠﻤﻦ ﺑﻠﺪی از ﻗﻮاﻧﻴﻦ ﺧﻮد ﻛﻮﺗﺎه ﻣـﻲآﻣـﺪ و ﻧـﻪ ﺗﺠﺎر از روﻳﺔ ﻗﺒﻠﻲ ﺧﻮد دﺳﺖ ﺑﺮ ﻣﻲداﺷﺘﻨﺪ.
ﺳﺮاﻧﺠﺎم، در ﺟﺮﻳﺎن اﻳﻦ اﺧﺘلاف، ﺗﺠﺎر در روز ﺷﺎﻧﺰدﻫﻢ ﻣﺤﺮم در ﻣﺴـﺠﺪ ﺷـﺎه1 ﺟﻤـﻊ ﺷﺪﻧﺪ ﺗﺎ ﺑﺎ ﺑﺴﺘﻦ ﺑﺎزار، ﻣﺨﺎﻟﻔﺖ ﺧﻮد را ﺑﺎ ﻃﺮحﻫﺎی اﻧﺠﻤﻦ ﺑﻠﺪی ﻧﺸﺎن دﻫﻨـﺪ، اﻣـﺎ ﺑـﺎ ﻧﺒـﻮد ﺣﻤﺎﻳﺖ ﻣﺮدم اﻳﻦ ﺗلاش ﺑﺎ ﺷﻜﺴﺖ روﺑﻪرو ﺷﺪ. وﻗﺘﻲ ﺗﺠﺎر ﻧﺘﻮاﻧﺴﺘﻨﺪ ﻛﺴﺒﺔ ﺑﺎزار را ﺑﺎ ﺧـﻮد ﻫﻤﺮاه ﻛﻨﻨﺪ، ﭼﻨﺪ ﺑﺎب ﻛﺎروانﺳﺮا را ﻛﻪ ﻣﺘﻌﻠـﻖ ﺑـﻪ ﺧﻮدﺷـﺎن ﺑـﻮد ﺑﺴـﺘﻨﺪ، اﻣـﺎ ﺑـﺎ ﺑﺮﺧـﻮرد ﺳﺮﺳﺨﺘﺎﻧﺔ ﻣﺮدم روﺑﻪرو ﺷﺪﻧﺪ (رﻫﻨﻤﺎ، 21 :3-4).
اﺧﺘلاﻓﺎت ﺗﺠﺎر و اﻧﺠﻤﻦ ﺑﻠﺪی ﺑﻪ اﻳﻦ ﻋﻠﺖ دﭼﺎر ﻣﺸﻜﻞ ﺟﺪی ﺷﺪ ﻛﻪ دو ﻧﻔﺮ از ﺗﺠـﺎر در اﻧﺠﻤﻦ ولاﻳﺘﻲ ﺻﺎﺣﺐ ﻛﺮﺳﻲ ﺑﻮدﻧﺪ1 . ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﻳﻜﻲ از ﻧﻤﺎﻳﻨﺪﮔﺎن ﻣﺠﻠﺲ ﺷﻮرای ﻣﻠـﻲ از ﺗﺠﺎر ﻣﻌﺮوف و ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﺎ ﺑﺎزرﮔﺎﻧﺎن ﻳﺎدﺷﺪه در اﺻﻔﻬﺎن ﺑﻮد. ﺑﻪ ﻃﻮری ﻛﻪ ﺑﺎ ﻧﻔـﻮذ ﻧﻤﺎﻳﻨـﺪه ﺗﺠﺎر در ﻣﺠﻠﺲ ﺣﻜﻢ ﺑﺮﻫﻢﺧﻮردن اﻧﺠﻤﻦ ﺑﻠﺪی اﺻﻔﻬﺎن ﺻﺎدر ﺷـﺪ، اﻣـﺎ ﻫﻴﺠـﺎن ﻋﻤـﻮﻣﻲ ﺑﺎﻋﺚ ﺷﺪ ﺗﺎ ﻋلاءاﻟﻤﻠﻚ، ﻛﻪ ﺗﺎزه ﺑﻪ ﺣﻜﻮﻣﺖ اﺻﻔﻬﺎن ﻣﻨﺼﻮب ﺷﺪه ﺑـﻮد، ﺣﻜـﻢ ﺑـﻪ اﺑﻘـﺎی اﻧﺠﻤﻦ ﺑﻠﺪی ﻛﻨﺪ (رﺟﺎﻳﻲ، 1385: 183-184). ﺑﻪ ﻫﺮ ﻃﺮﻳﻖ اﺧﺘلاف ﺗﺠﺎر ﺑﺎ اﻧﺠﻤـﻦ ﺑﻠـﺪی ﺑﺎ ﻣﻴﺎﻧﺠﻲﮔﺮی ﻋلاءاﻟﻤﻠﻚ، ﺣﻜﻢران اﺻﻔﻬﺎن، و ﺛﻘﺔالاﺳلام ﭘﺎﻳﺎن ﭘﺬﻳﺮﻓﺖ (ﻧﺪای وﻃﻦ،4:230). ﭘﺲ از ﮔﻔﺖوﮔﻮی ﺑﺴﻴﺎر ﺗﺠﺎر راﺿﻲ ﺷﺪﻧﺪ، ﺗﺎﺣﺪی ﺑﻪ ﻣﻘﺮرات اﻧﺠﻤـﻦ ﺑﻠـﺪی ﺗـﻦ در دﻫﻨﺪ (اﻳﺮان، 8 :2؛ اﻧﺠﻤﻦ ﻣﻘﺪس ﻣﻠﻲ اﺻﻔﻬﺎن، 16 :8).

در زﻣﻴﻨﺔ ﺗﻌﻴﻴﻦ ﻧﺮخ ارزاق، اﻧﺠﻤﻦ ﺑﻠﺪی ﺗﻬﺮان ﺑﺎ ﻛﻢﺗﺮﻳﻦ ﻣﻮﻓﻘﻴﺖ روﺑﻪرو ﺑﻮد. ﻣﺜلاً، ﺑﺎ اﻳﻦﻛﻪ اﻧﺠﻤﻦ و اداره ﺗﺄﻛﻴﺪ ﻛﺮده ﺑﻮدﻧﺪ ﻛﻪ ﻳﺦ ﺑﻪ ﻗﻴﻤﺖ ﻣﻌﻴﻦ، ﭼﻬﺎر ﻋﺒﺎﺳﻲ، ﻓﺮوﺧﺘﻪ ﺷﻮد، ﻛﻢﺗﺮ ﻛﺴﻲ آن دﺳﺘﻮراﻟﻌﻤﻞ را ﻣﺮاﻋﺎت ﻣﻲﻛﺮد (ﺣﺒﻞاﻟﻤﺘﻴﻦ ﺗﻬﺮان، 116 :4). در اﻳﻦ راﺳـﺘﺎ، اﻧﺠﻤﻦ ﺑﻠﺪی ﺗﻬﺮان ﮔﺎﻫﻲ اوﻗﺎت اﻋلاﻣﻴﻪﻫﺎﻳﻲ ﭘﺨﺶ ﻣﻲﻛـﺮد و از ﻣـﺮدم ﻣـﻲﺧﻮاﺳـﺖ ﺑـﻪ ﻗﺎﻧﻮن اﺣﺘﺮام ﺑﮕﺬارﻧﺪ، اﻣﺎ ﭘﻴﺪاﺳﺖ ﻛﻪ ﻣﺮدم ﺑﻪ اﻋلاﻣﻴﻪﻫﺎی ﺑﻠﺪی ﻛﻢﺗـﺮ ﺗﻮﺟـﻪ ﻣـﻲﻛﺮدﻧـﺪ (ﺟﺎمﺟﻢ، 22 :4). اﺧﻄﺎرﻫﺎی ﻫﺮ از ﭼﻨﺪﮔﺎﻫﻲ ﺑﻠﺪﻳﻪ ﻧﻴﺰ ﺑﻪ اﻧـﺪازه «ﺧﺮدﻟـﻲ» در ﻣـﺮدم اﺛـﺮ ﻧﻤﻲﻛﺮد (ﺟﺎمﺟﻢ، 12 :3).
ﺑﺮ ﺧلاف اﻧﺠﻤﻦ ﺗﻬﺮان، اﻧﺠﻤﻦ ﺑﻠﺪی اﺻﻔﻬﺎن ﻛﻪ در ﺗﺼـﻮﻳﺐ و اﺟـﺮای ﻗـﻮاﻧﻴﻦ ﺧـﻮد ﻣﺼﺮاﻧﻪ ﻋﻤﻞ ﻣﻲﻛﺮد، ﻋﻤلاً ﺑﺎ ﺑﺮﺧﻲ اﻗﺸﺎر ﻣﺮدم ﻛﻪ ﻗﺎﻧﻮن را دور ﻣﻲزدﻧﺪ ﻧﻴﺰ روﺑﻪرو ﻣﻲﺷﺪ. ﻣﻮاﻧﻊ ﻗﺎﻧﻮﻧﻲ ﻛﻪ اﻧﺠﻤﻦ ﺑﺮای ﺧﺮوج اﺟﻨﺎس وﺿﻊ ﻛﺮده ﺑﻮد، ﺗﺠﺎر را ﺑﻪ ﮔﺸﻮدن راهﻫﺎی ﻏﻴﺮ ﻗﺎﻧﻮﻧﻲ ﺳﻮق داد. ﺑﺮای ﻣﺜﺎل، ﺣﺴﻴﻦ ﻳﺰدی، ﭘﺴﺮ ﺣﺎﺟﻲ اﺻﻔﻬﺎﻧﻲ، ﺑﺮﻧﺞ را ﮔﺬاﺷﺘﻪ ﺑـﻮد در ﺻـﻨﺪوق و روی آن ﺻـﺎﺑﻮن ﭼﻴﺪه ﺑﻮد، ﮔﻴﺮ آﻣﺪ، ﭼﻮب زﻳﺎدی ﻓﻲاﻟﻤﺠﻠﺲ ﺑﻪ او زدﻧـﺪ و ﺑـﺮﻧﺞﻫـﺎ و ﺻـﺎﺑﻮﻧﺶ را ﻫـﻢ ﺑﺮدﻧﺪ … (اﺣﺘﺸﺎﻣﻲ، 1379 :49).
ﺑﺮ اﻳﻦ اﺳﺎس، روزﻧﺎﻣﺔ اﻧﺠﻤﻦ ﺑﻠﺪﻳﻪ ﺧﻄﺎب ﺑﻪ اﻋﻀﺎی اﻧﺠﻤﻦ ولاﻳﺘﻲ اﺻﻔﻬﺎن ﻛﻨﺎﻳﻪﻫـﺎی ﺳﺮزﻧﺶآﻣﻴﺰی ﻣﻲﻧﻮﻳﺴﺪ و در ﺗﻮﺟﻴﻪ ﭼﻮبزدن ﻳﻚ ﮔﺮانﻓﺮوش در ﺑﻠﺪﻳﻪ ﻣﻲﻧﻮﻳﺴﺪ: «… اﻳﻦ ﻣﺮدم، ﻛﻪ دزدی و ﺗﻘﻠﺐ ﻃﺒﻴﻌﻲ آنﻫﺎ ﺷﺪه، ﺑﺪون ﺳﻴﺎﺳﺖ آدم ﻧﻤﻲﺷﻮﻧﺪ …» (6 :4).
ﻃﺒﻖ ﻣﺎده دوی ﺗﺒﺼﺮه ﺳﻪ ﻧﻈﺎمﻧﺎﻣﺔ ﺑﻠﺪی، ﻣﺴﺌﻮﻟﻴﺖ ﻋﻮاﻗﺐ ﻗﺤﻄﻲ در ﺷﻬﺮ ﺑﺮ ﻋﻬـﺪه اﻧﺠﻤﻦ ﺑﻠﺪی ﺑﻮد، ﺑﻪ ﻫﻤﻴﻦ ﻋﻠﺖ ﻫﺮ از ﭼﻨﺪﮔﺎﻫﻲ ﻗﻮاﻧﻴﻨﻲ از ﺟﺎﻧﺐ اﻧﺠﻤﻦ وﺿﻊ ﻣﻲﺷـﺪ ﺗﺎ از ﺧﺮوج ﺑﻌﻀﻲ اﻗلام از ﺷﻬﺮ ﻣﻤﺎﻧﻌﺖ ﺑﻪﻋﻤﻞ آﻳﺪ. ﺑﺮای ﻣﺜﺎل، در اواﺳﻂ ﺷﻮال 1325، اﻧﺠﻤﻦ ﺑﻠﺪی اﺻﻔﻬﺎن ﺧـﺮوج روﻏـﻦ از ﺷـﻬﺮ را ﻗـﺪﻏﻦ ﻛـﺮد. ﺑـﺎ اﻳـﻦ اﺣـﻮال، ﺑﺮﺧـﻲ «ﺷﺘﺮدارﻫﺎ» ﻣﻮازﻳﻦ اﻧﺠﻤﻦ را ﺑﻪ ﻫﻴﭻ ﮔﺮﻓﺘﻨﺪ و ﺑﺎ دادن رﺷﻮه ﺑﻪ «ﻛﺮﻛﺎﺑﻲﻫﺎ» و ﺑـﻪ ﻛﻤـﻚ آنﻫﺎ ﺑﻪ ﺧﺎرج از ﺷﻬﺮ ﻓﺮار ﻛﺮدﻧﺪ؛ وﻟﻲ ﺑﻪ ﻫﺮ ﻃﺮﻳﻖ ﺑﺎ اﻃـلاع ﻳﻜـﻲ از ﻣـﺄﻣﻮران ﺑﻠـﺪی، زﻳﻦاﻟﻌﺎﺑﺪﻳﻦ ﺧﺎن، دﺳﺖﮔﻴﺮ و ﺑﻪ ﺷﻬﺮ ﻋﻮدت داده ﺷﺪﻧﺪ (ﻫﻤﺎن، 10 :3-4). در ﻣﻮردی دﻳﮕﺮ، ﻛﻤﺒﻮد ﻣﻮاد ﻏﺬاﻳﻲ در اﺻﻔﻬﺎن اﻧﺠﻤﻦ ﺑﻠﺪی را واداﺷﺖ ﺗﺎ ﺻﺪور ﻣﻴـﻮه و ﺑـﺮﻧﺞ را از اﺻﻔﻬﺎن ﺑﻪ ﻳﺰد ﻣﻤﻨﻮع اﻋلام ﻛﻨﺪ (اﺣﺘﺸﺎﻣﻲ، 1379 :49؛ ﻣﺠﻠﺲ، 221 :4). ﺗﺎ آنﺟﺎ ﻛﻪ «ﺳﻮار ﻣﻌﻴﻦ ﻓﺮﻣﻮدﻧﺪ ﻛﻪ ﺑﺮود ﺳﺮ راهﻫﺎ را ﻣﺤﺎﻓﻈﺖ ﻛﻨﺪ و اﻟﺘﺰام ﺑﮕﻴﺮد ﻛﻪ ﺑﺮﻧﺞ را ﺣﻤﻞ ﺑﻪ ﺳﺎﻳﺮ ﺑلاد ﻧﻜﻨﻨﺪ» (اﻧﺠﻤﻦ ﺑﻠﺪﻳﻪ، 7 :3). ﻫﺮﭼﻨﺪ ﺑﻪ ﻗﻮل ﺛﻘﺔالاﺳلام «در ﺑﺎب ﺑﺮﻧﺞ ﺑﺴﻴﺎر اﻏﺘﺸﺎش [اﺳﺖ]، ﺑﺮﺧﻲ رﺷﻮه ﻣﻲﮔﻴﺮﻧﺪ و ﺧﻔﻴﻪ1 ﺣﻤﻞ ﻣﻲﻛﻨﻨﺪ …» (اﻧﺠﻤﻦ ﻣﻘﺪس ﻣﻠﻲ اﺻﻔﻬﺎن، 43:7).
ﻋلاوه ﺑﺮ اﻳﻦﻛﻪ ﺗﺠﺎر، اﺻﻨﺎف و ﻣـﺮدم ﻋـﺎدی ﻣـﻮازﻳﻦ و ﻣﻘـﺮرات اﻧﺠﻤـﻦ ﺑﻠـﺪی را ﻧﺎدﻳﺪه ﻣﻲﮔﺮﻓﺘﻨﺪ، ﺳﻮءاﺳﺘﻔﺎده ﺑﺮﺧﻲ اﻓﺮاد ﻣﻨﺴﻮب ﺑﻪ ﻫﻴﺌﺖ ﺑﻠﺪﻳﻪ از ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻣـﺎﻟﻲ ﻧﻴـﺰ ﺑـﻪ ﺻﻮرت ﭘﺮاﻛﻨﺪه در ﻣﻨﺎﺑﻊ ﮔﺰارش ﺷﺪه اﺳﺖ. ﺳﻮءاﺳﺘﻔﺎده ﻣﺎﻟﻲ از ﻣﻌﺪود اﻋﻤـﺎل ﻧـﺎروای ﺑﺮﺧﻲ از اﻋﻀﺎی اداره ﺑﻠﺪی ﺗﻬﺮان ﺑﻮد. ﺑﺮ اﺳﺎس ﮔﺰارشﻫـﺎﻳﻲ ﻛـﻪ ﺑـﻪ ﻛﺎﺷـﻒاﻟﺴـﻠﻄﻨﻪ ﻣﻲرﺳﻴﺪ، اﻓﺨﻢاﻟﺴﻠﻄﺎن، ﻧﺎﻇﻢ ﺑﻠﺪﻳﻪ، ﻣﺘﻬﻢ ﺑﻪ ﺳﻮءاﺳـﺘﻔﺎده ﻣـﺎﻟﻲ ﺑـﻮد. ﻣـﺪاﺧﻠﻲ ﻛـﻪ وی ﻣﺨﻔﻴﺎﻧﻪ ﺟﻤﻊآوری ﻣﻲﻛﺮد، ﻣﺸﺘﻤﻞ ﺑﻮد ﺑﺮ اﺧﺬ 50 ﺗﻮﻣـﺎن از «ﻳﺨﭽـﺎﻟﻲﻫـﺎ»، 15 ﺗﻮﻣـﺎن «رﺳﻮم ﺣﻜﻢ از ﻣﺮغﻓﺮوﺷﻲﻫﺎ»، و اﺿﺎﻓﻪ ﺑﺮ اﻳﻦ 40 ﺗﻮﻣﺎن از «ﺑﺎج ﺗﺨﻢﻣﺮغ»؛ در اﻳﻦ ﺑﻴﻦ، ﻗﻮاماﻟﺤﻜﻤﺎ ﺳﻮءاﺳﺘﻔﺎده ﻣﺎﻟﻲ

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *