منابع و ماخذ پایان نامه ، سوراخ، قطره‌های، ۱-۳)

وارد محفظه چرخش میگردد.
به‌هرحال همه تقسیم‌بندی های فوق گویای یک مطلب کلی بوده و تفاوت اساسی ندارند. با توجه به تقسیم‌بندی دوم (شکل ۱-۳) در نوع مارپیچ دار که مورد بحث است، مایع از یک سوراخ ورودی که مماس بر بدنه قرارگرفته وارد و سپس با چرخش در یک محفظه از سوراخ خروجی به شکل قطره‌های بسیار ریز خارج می‌شود.

مطلب مشابه :  منبع پایان نامه با موضوعارتکاب جرم، قانون مجازات، حقوق جزا

دیدگاهتان را بنویسید