منبع تحقیق با موضوع تعالیم اسلام، ایفای نقش

کارهای بسیار سخت یا در شرایط نامناسب به کار گمارده شود مگر آنکه مخاطرات ناشی از سختی کاربرای او جبران گردد. بنابراین تعیین حداقل دستمزد، تعیین ساعات کار هفتگی، ایجاد شرایط مساعد و مناسب برای کار، اتخاذ تدابیری برای مقابله با مخاطرات کار و تسهیل کار برای کارگران با روح تعالیم اسلام سازگاری دارد و این می تواند با ایفای نقش مثبت

مطلب مشابه :  پایان نامه با کلید واژگان رضایت مشتریان، رضایت مشتری، افزایش رضایت مشتریان، سنجش رضایت

دیدگاهتان را بنویسید