منبع تحقیق با موضوع تعالیم اسلام، ایفای نقش

دانلود پایان نامه

کارهای بسیار سخت یا در شرایط نامناسب به کار گمارده شود مگر آنکه مخاطرات ناشی از سختی کاربرای او جبران گردد. بنابراین تعیین حداقل دستمزد، تعیین ساعات کار هفتگی، ایجاد شرایط مساعد و مناسب برای کار، اتخاذ تدابیری برای مقابله با مخاطرات کار و تسهیل کار برای کارگران با روح تعالیم اسلام سازگاری دارد و این می تواند با ایفای نقش مثبت

مطلب مشابه :  منبع پایان نامه با موضوعحقوق جزا، دانشگاه تهران، قانون مجازات

دیدگاهتان را بنویسید