منبع پایان نامه درباره شگفت انگیز

شکنی و دروغ و بی دینی در جهان رواج می یابد و مردم از خدا دوری جسته، ظلم و فساد و فرومایگی آشکار می گردد و همین ها نیز اوضاع جهان دگرگون ساخته زمینه را برای ظهور آن نجات دهنده مساعد می گرداند.
“وقایعی که مصادف با ظهور می شود، عبارت است از علامات شگفت انگیزی که در آسمان پدید می آید و دال بر آمدن خرد شهر ایزد می باشد و فرشتگانی

مطلب مشابه :  پایان نامه رایگان با موضوع (۲-۳).، HF-LPME، فازی،، (ب)

دیدگاهتان را بنویسید