پایان نامه درمورد الگوریتم ژنتیک

دانلود پایان نامه

آند ثابت و برابر ۲ بار ۱۰۱

فهرست جداول
جدول (۳-۱) دامنه مقادیر در نظر گرفته شده برای پارامترها ۴۹
جدول (۳-۲) مقادیر پارامترهای الگوریتم ژنتیک ۵۰
جدول (۴-۱) مشخصات MEA مورد استفاده ۵۸
جدول (۴-۲) مقادیر پارامترهای هندسی و نرخ جریان ورودی در دو طرف ۶۰
جدول (۴-۳) مقادیر پارامترهای مدلسازی پیل سوختی پلیمری ۶۱
جدول (۵-۱)

مطلب مشابه :  منابع تحقیق درموردکارآفرینی، قصد کارآفرینانه، تمایل به ریسک

دیدگاهتان را بنویسید