پایان نامه درمورد الگوریتم ژنتیک

آند ثابت و برابر ۲ بار ۱۰۱

فهرست جداول
جدول (۳-۱) دامنه مقادیر در نظر گرفته شده برای پارامترها ۴۹
جدول (۳-۲) مقادیر پارامترهای الگوریتم ژنتیک ۵۰
جدول (۴-۱) مشخصات MEA مورد استفاده ۵۸
جدول (۴-۲) مقادیر پارامترهای هندسی و نرخ جریان ورودی در دو طرف ۶۰
جدول (۴-۳) مقادیر پارامترهای مدلسازی پیل سوختی پلیمری ۶۱
جدول (۵-۱)

مطلب مشابه :  پایان نامه با کلید واژه های رام، مهدی]،، [=امام، کهنه،

دیدگاهتان را بنویسید