پایان نامه با موضوع رضایت مشتریان، رضایت مشتری، افزایش رضایت مشتریان، سنجش رضایت

بررسی نماید از نوع تحقیق کاربردی است.

سوابق تحقیق
تاکنون پژوهش های متعددی در راستای سنجش رضایت مشتریان در داخل و خارج کشور انجام شده است . که در هر تحقیق تعدادی از عوامل موثر بر رضایت مشتریان ورود توجه قرار گرفته ، و اما تحقیقی که به مجموع خدمات موثر بر افزایش رضایت مشتریان محصولات در زمینه صادرات در نظر بگیرد مشاهده نگردید.

مطلب مشابه :  منابع پایان نامه درمورد کاتد.، ۶۸، پلاریزاسیون، (۵-۳)

دیدگاهتان را بنویسید