پایان نامه با موضوع رضایت مشتریان، رضایت مشتری، افزایش رضایت مشتریان، سنجش رضایت

دانلود پایان نامه

بررسی نماید از نوع تحقیق کاربردی است.

سوابق تحقیق
تاکنون پژوهش های متعددی در راستای سنجش رضایت مشتریان در داخل و خارج کشور انجام شده است . که در هر تحقیق تعدادی از عوامل موثر بر رضایت مشتریان ورود توجه قرار گرفته ، و اما تحقیقی که به مجموع خدمات موثر بر افزایش رضایت مشتریان محصولات در زمینه صادرات در نظر بگیرد مشاهده نگردید.

مطلب مشابه :  منبع پایان نامه ارشد درموردقلام تعهدی، اقلام تعهدی، سود حسابداری

دیدگاهتان را بنویسید