پایان نامه با کلید واژگان بازاریابی

فیزیکی و بازاریابی در حداقل هزینه پایدار می باشد. نیاز نهائی ، برآوردن احتیاجات مشتری است . با وجود این ، مشتری همواره حاضر نیست بهای آنچه را که مهندس متخصص به عنوان (( روش بهینه بسته بندی )) می پندارد پرداخت نماید. وقتی که (( درآمد فروش )) همراه با (( حاشیه سود )) مناسب هدف است ، نظر مشتری بر نظر مهندس و یا هر نظر دیگری مقدم است

مطلب مشابه :  منابع تحقیق درموردکارآفرینی، قصد کارآفرینانه، خودکارآمدی

دیدگاهتان را بنویسید