رشته حقوق-دانلود پایان نامه با موضوع ﻣﺪﻳﻨﻪ

ﺗﺼﻤﻴﻤﺎت اﺗﺨﺎذی آﻧﺎن در ﺣﻴﻄﻪ ﻣﺒﺎﺣﺚ ﺷﻬﺮی و ﭘـﺮداﺧﺘﻦ آﻧﻬـﺎ ﺑﻪ ﻣﺴﺎﺋﻞ و ﻣﺸﻜلات ﺷﻬﺮی اﻳﻦ ﺣﻴﻄﻪ را ﻧﻴﺰ ﺷـﺎﻣﻞ ﺷـﻮد. اﻣـﺮوزه ﻫـﻢ ﺑﺮﮔـﺸﺖ ﺑـﻪ ﺧﻮﻳﺸﺘﻦ و ﺑﻬـﺮه ﮔﻴـﺮی و اﺣﻴـﺎی ارزﺷـﻬﺎﻳﻲ اﺻـﻴﻞ اﺳـلاﻣﻲ و ﻫـﻢ ﺗﻮﺟـﻪ و ﻟﺤـﺎظ ﻣﻌﻴﺎرﻫﺎﻳﻲ ﻛﻪ ﺷﻬﺮﻫﺎی ﻣﺎ را ﺑﺘﻮاﻧﺪ ﺑـﻪ ﻣﻔـﺎﻫﻴﻢ اﻧـﺴﺎﻧﻲ و آﺳـﻤﺎﻧﻲ اﺳـلاﻣﻲ ﻧﺰدﻳﻜﺘـﺮ ﺳﺎزﻧﺪ؛ واﺟﺪ اﻫﻤﻴﺖ ﺷﻤﺮده ﻣﻴﺸﻮد. از ﻟﺤﺎظ ﺿﺮورت داﻧﺸﮕﺎﻫﻲ ﻧﻴﺰ در ﺣﺎل ﺣﺎﺿﺮ در داﻧﺸﮕﺎﻫﻬﺎ در رﺷﺘﻪ ﺷﻬﺮﺳﺎزی، رﺷﺘﻪ ای ﺗﺤﺖ ﻋﻨﻮان ﺷﻬﺮﺳﺎزی اﺳلاﻣﻲ ﺗﻌﺮﻳﻒ ﺷﺪه اﺳﺖ و در ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ رﺷﺘﻪ ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ اﺳلاﻣﻲ،ﻛﻪ ﻫﻨﻮز در ﻣﺮاﺣﻞ آﻏﺎزﻳﻦ ﺧﻮد ﺑﻪ ﺳﺮ ﻣﻴﺒﺮد؛ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎﺗﻲ از اﻳﻦ دﺳﺖ ﻣﻴﺘﻮاﻧﺪ ﺑﻪ درک و ﻓﻬﻢ اﻳﻦ رﺷـﺘﻪ ﻫـﺎ ﺑﻬﺘـﺮ و ﺑﻴـﺸﺘﺮ ﻛﻤﻚ ﻧﻤﺎﻳﺪ. ﻧﮕﺮش و ﺑﺮرﺳﻲ ﻫﺎی ﺑﻨﻴﺎدﻳﻦ در ﺳـﻴﺮه و ﺳـﻨﺖ رﺳـﻮل اﻛـﺮم (ص) در ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﺷﻬﺮی ﺟﺎﻣﻌﻪ و ﺷﻬﺮ ﻣﺪﻳﻨﻪ اﻟﻨﺒﻲ ﻛﻤﻚ ﺷﺎﻳﺎﻧﻲ ﺑﻪ ﺷـﻨﺎﺧﺖ ﻋﻤﻴـﻖ و اﺻـﻴﻞ ﻣﻔﺎﻫﻴﻢ ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﺷﻬﺮی در اﻧﺪﻳﺸﻪ اﺳلاﻣﻲ و ﺷﻬﺮﺳـﺎزی اﺳـلاﻣﻲ ﻣـﻲﻧﻤﺎﻳـﺪ . ﺗﺤﻘﻴـﻖ ﺣﺎﺿﺮ ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺑﺮرﺳﻲ ﻣﻔﺎﻫﻴﻢ ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﺷﻬﺮی ﺣﻀﺮت رﺳﻮل اﻛﺮم (ص) در ﺷﻬﺮﻣﺪﻳﻨﻪ ﻛﻪ ﺗﺠﻠﻲ زﻳﺒﺎی ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﺷﻬﺮی در ﺷﻬﺮاﺳلاﻣﻲ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ را اراﺋﻪ می دﻫد.
ﻋﻠﻲ رﻏﻢ ﻧﮕﺮﺷـﻬﺎی ﻣﻬـﻢ ﻣـﺪﻳﺮﻳﺖ ﺷـﻬﺮی ﺣـﻀﺮت رﺳـﻮل اﻛـﺮم، ﻣﺘﺎﺳـﻔﺎﻧﻪ ﭘﺮداﺧﺘﻦ ﺑﻪ اﻳﻦ ﻣﺒﺤﺚ از ﺑﻌﺪ ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﺷﻬﺮی ﻛﻤﺘﺮﻣﻮرد ﺗﻮﺟﻪ ﻋﻤﻴﻖ ﻣﺤﻘﻘـﺎن ﻗـﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ. ﺑﺮﺧﻲ ﻣﺤﻘﻘﻴﻦ در ﻣﻮرد ﻃﺮح اﻳﺪه ﻫﺎی ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﺷﻬﺮی ﺣﻀﺮت رﺳﻮل اﻛﺮم (ص) ﺑﻪ ﻃﻮر ﻣﺨﺘﺼﺮو ﮔﺬرا ﺑﻪ ﻃﺮح دﻳﺪﮔﺎﻫﻬﺎﻳﻲ ﭘﺮداﺧﺘﻪ اﻧﺪ ﻛﻪ از آن ﺟﻤﻠﻪ: ﻋﻤﺮ ﺳﭙﺎﻫﻴﻚ1 در ﺳﺎل 2003 ﻣﻴلادی در ﺗﺤﻘﻴﻘﻲ ﺗﺤﺖ ﻋﻨـﻮان «ﺑﺮﺧـﻲ دروس ﻣﺎﻧﺎ وﺟﻬﺎﻧﻲ ﺣﻀﺮت رﺳﻮل اﻛﺮم در ﻣﻮرد ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ رﻳﺰی و ﺗﻮﺳـﻌﻪﺷـﻬﺮی» ﺑـﻪ ﻃـﺮح ﺑﺮﺧﻲ دﻳـﺪﮔﺎﻫﻬﺎی ﻣـﺪﻳﺮﻳﺘﻲ و ﺑﺮﻧﺎﻣـﻪ رﻳـﺰی ﺣـﻀﺮت رﺳـﻮل اﻛـﺮم در ﺑـﺎب ﺷـﻬﺮ ﭘﺮداﺧﺘﻪ اﺳﺖ. ﭘﺎﺋﻮﻟﻮ ﻛﻮﻧﺌﻮ در ﻛﺘﺎﺑﻲ ﺗﺤـﺖ ﻋﻨـﻮان «ﺗـﺎرﻳﺦ ﺷﻬﺮﺳـﺎزی ﺟﻬـﺎن اﺳـلام» ﻛـﻪ ﺗﻮﺳﻂ وزارت ﻣﺴﻜﻦ و ﺷﻬﺮﺳﺎزی ﺗﻮﺳﻂ دﻛﺘﺮ ﺳﻌﻴﺪ ﺗﻴﺰﻗﻠﻢ زﻧـﻮزی در ﺑﻬـﺎر 1384 ﺑﻪ ﻓﺎرﺳﻲ ﺑﺮﮔﺮداﻧﺪه ﺷﺪه اﺳﺖ درﺑﺨﺶ دوم ﻛﺘﺎب ﺑـﻪ ﻃـﻮر ﻣﺨﺘـﺼﺮ در اﻳـﻦ ﺑـﺎب ﺻﺤﺒﺖ ﻛﺮده اﺳﺖ.
ﻫﺸﺎم ﻣﺮﺗﻀﻲ1در ﻓﺼﻞ ﺳﻮم ﻛﺘﺎب «اﺻﻮل ﺳﻨﺘﻲ ﺳﺎﺧﺖ و ﺳﺎز در اﺳلام» 2 ﻛﻪ ﺗﻮﺳــﻂ ﻣﻌﺎوﻧــﺖ ﺷﻬﺮﺳــﺎزی و ﻣﻌﻤــﺎری وزارت ﻣــﺴﻜﻦ و ﺷﻬﺮﺳــﺎل در ﺑﻬــﺎر 1387 ﺗﻮﺳﻂ دﻛﺘﺮ اﺑﻮﻟﻔﻀﻞ ﻣﺸﻜﻴﻨﻲ و دﻛﺘﺮ ﻛﻴﻮﻣﺮث ﺣﺒﻴﺒﻲ ﺑـﻪ ﻓﺎرﺳـﻲ ﺑﺮﮔﺮداﻧـﺪه ﺷـﺪه اﺳﺖ در ﻣﻮرد ﺑﺮﺧﻲ ﻣﻮارد ﺳﺎﺧﺘﺎر ﻓﻴﺰﻳﻜﻲ ﻣﺤﻴﻂ در ﺻﺪر اﺳلام ﻧﻮﺷﺘﻪ اﺳﺖ.
ﻣﺤﻤﺪ ﻋﺒﺪاﻟﺴﺘﺎر ﻋﺜﻤﺎن در ﻛﺘﺎب «ﻣﺪﻳﻨـﻪاﺳـلاﻣﻲ» ﺑﺨـﺸﻲ دارد ﺗﺤـﺖ ﻋﻨـﻮان ﭘﻴــﺪاﻳﺶ ﺷــﻬﺮاﺳــلاﻣﻲ ﻛــﻪ در آن ﺧلاﺻــﻪ ای از ﻣﻔــﺎﻫﻴﻢ و اﻳــﺪه ﻫــﺎی ﺷﻬﺮﺳــﺎزی ﺣﻀﺮت رﺳﻮل اﻛﺮم (ص) ﻃﺮح ﺷﺪه اﺳﺖ.اﻳﻦ ﻛﺘﺎب ﺗﻮﺳـﻂ ﻋﻠـﻲ ﭼﺮاﻏـﻲ ﺑـﻪ ﺳـﺎل1376 ﺗﻮﺳﻂ اﻧﺘﺸﺎرات اﻣﻴﺮﻛﺒﻴﺮو ﺗﺤﺖ ﻫﻤﺎن ﻧﺎم ﻣﺪﻳﻨﻪ اﺳلاﻣﻲ ﭼﺎپ ﺷﺪه اﺳﺖ.
ﺑﺴﻴﻢ ﺳﻠﻴﻢ ﺣﻜﻴﻢ 3در ﻛﺘـﺎب «ﺷـﻬﺮﻫﺎیﻋﺮﺑـﻲ- اﺳـلاﻣﻲ اﺻـﻮل ﺷﻬﺮﺳـﺎزی و ﺳﺎﺧﺘﻤﺎﻧﻲ» ﻛﻪ در ﺳﺎل 1381 ﺗﻮﺳﻂ وزارت ﻓﺮﻫﻨﮓو ارﺷﺎد اﺳلاﻣﻲ ﺗﻮﺳﻂ ﻣﺤﻤﺪ ﺣﺴﻴﻦ ﻣﻠﻚاﺣﻤﺪی و ﻋﺎرف اﻗﻮاﻣﻲ ﻣﻘﺪم ﺑﻪ ﻓﺎرﺳﻲ ﻧﻴﺰ ﺗﺮﺟﻤﻪ ﺷﺪه اﺳـﺖ ﺑـﻪ ﺑﻴـﺎن اﻧﺪﻳﺸﻪ ﻫﺎی ﻓﻘﻪ اﺳلاﻣﻲ ﺗﺎﺛﻴﺮﮔﺬار در ﺳﺎﺧﺘﺎر ﺷﻬﺮﻫﺎی اﺳلاﻣﻲ و ﻧﻴﺰ ﺑﺮرﺳﻲ ﻋﻨﺎﺻـﺮ ﺷﻬﺮی در ﺷﻬﺮﻫﺎی اﺳلاﻣﻲ ﻫﻤﺮاه ﺑﺎ ﺗﻔﺴﻴﺮی از ﻓﺮاﻳﻨـﺪ ﺳـﺎﺧﺖ و ﺳـﺎز ﻓـﺮم ﺷـﻬﺮی ﻣﻲ ﭘﺮدازد.

اینجا فقط تکه های از پایان نامه به صورت رندم (تصادفی) درج می شود که هنگام انتقال از فایل ورد ممکن است باعث به هم ریختگی شود و یا عکس ها ، نمودار ها و جداول درج نشوندبرای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  40y.ir  مراجعه نمایید.

رشته حقوق همه گرایش ها : عمومی ، جزا و جرم شناسی ، بین الملل،خصوصی…

در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها با منابع و ماخذ کامل درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند

ﻣﻔﺎﻫﻴﻢ ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﺷﻬﺮی ﺣﻀﺮت رﺳﻮل اﻛﺮم (ص) در ﺷﻬﺮ ﻣﺪﻳﻨﻪ
در اﻳﻦ راﺳﺘﺎ ﺑﻪ ﺑﺮﺧﻲ از ﻣﻬﻤﺘـﺮﻳﻦ ﻣﻔـﺎﻫﻴﻢ ﻣـﺪﻳﺮﻳﺖ ﺷـﻬﺮی ﺣـﻀﺮت رﺳـﻮل اﻛﺮم (ص) در ﺷﻬﺮ ﻣﺪﻳﻨﻪ ﻛﻪ ﺗﺠﻠﻲ زﻳﺒﺎی ﻣـﺪﻳﺮﻳﺖ ﺷـﻬﺮی در ﺷـﻬﺮ اﺳـلاﻣﻲ اﺳـﺖ اﺷﺎره ﻣﻲﮔﺮدد ﻛﻪ ﻣﻌﻴﺎرﻫﺎی ﻣﺎدی و ﻣﻌﻨﻮی ارﺗﻘﺎ ﺳﻄﺢ ﺑﻴـﻨﺶ ﺷـﻬﺮوﻧﺪان ﻫـﺮدو را ﺗﻮاﻣﺎن ﺷﺎﻣﻞ ﻣﻲ ﺷﻮد.
2-2-1- ﺗﻌﻴﻴﻦ ﻧﻘﻴﺒﺎن و ﻧﻤﺎﻳﻨﺪﮔﺎن ﺳﺮﭘﺮﺳﺖ ﺑﺮای ﻣﺪﻳﻨﻪ
ﺣﻀﺮت رﺳﻮل اﻛﺮم در ﻣﻘﺪﻣـﻪ ﭼﻴﻨـﻲ ﺑـﺮای ﻫﺠـﺮت در ﭘﻴﻤـﺎن ﻋﻘﺒـﻪ دوم 12 ﻧﻤﺎﻳﻨﺪه از ﻣﺮدم ﺷﻬﺮ ﺑﺮای ﺳﺎﻣﺎﻧﺪﻫﻲ و ﺳﺮﭘﺮﺳـﺘﻲ ﻗـﻮم از ﺳـﻮی ﺧـﻮد ﻣـﺮدم ﺗﻌﻴـﻴﻦ ﻧﻤﻮدﻧﺪ. در ﺗﺎرﻳﺦ ﻃﺒﺮی ﭼﻨﻴﻦ آﻣﺪه اﺳﺖ: ﭘﻴﺎﻣﺒﺮ (ص) ﻓﺮﻣﻮد :دوازده ﻧﻘﻴﺐ ﺑﺮﮔﺰﻳﻨﻴﺪ ﻛﻪ ﺑﻪ ﻛﺎر ﻗﻮم ﺧﻮﻳﺶ ﺑﭙﺮدازﻧﺪ. و دوازده ﻧﻘﻴﺐ ﺑﺮﮔﺰﻳﺪه ﺷـﺪ…اﺑـﻦ اﺳـﺤﺎقﮔﻮﻳـﺪ: آﻧﮕﺎه ﭘﻴﺎﻣﺒﺮ ﺑﻪ ﻧﻘﻴﺒﺎن ﮔﻔﺖ : ﺑﺮ ﻛﺎر ﻗﻮم ﺧﻮﻳﺶ ﻫﺴﺘﻴﺪ و….ﺳﺮﭘﺮﺳﺖ آﻧﻬﺎﻳﻴﺪ(ﻃﺒـﺮی ﻣﺤﻤﺪ اﺑﻦ ﺟﺮﻳﺮ، 1375 ،953). در ﻣﻮارد دﻳﮕﺮ ﻧﻴﺰ ﺣﻀﺮت ﭘﻴﺎﻣﺒﺮ در ﻏﻴـﺎب ﺣـﻀﻮر ﺧﻮد در ﻣﺪﻳﻨﻪ ﺟﺎﻧﺸﻴﻨﻲ ﺑﺮای اداره اﻣﻮر ﺷﻬﺮﺑﺮﻣﻲ ﮔﺰﻳﺪ ﺗﺎ در ﻏﻴﺎب او اﻣﻮر ﺷﻬﺮرا ﺿﺒﻂ و رﺑﻂ ﻛﻨﺪ (ﻋﺒﺪاﻟﺴﺘﺎر ﻋﺜﻤـﺎن ﻣﺤﻤـﺪ،1376 ،50). اﻳـﻦ اﻣـﺮ ﺑﻴـﺎﻧﮕﺮ ﻣـﺸﺎرﻛﺖ ﻣﺮدم و ﻫﻢ ﺗﻌﻴﻦ ﺳﺮﭘﺮﺳﺖ ﺑﺮای ﺣﻴﻄﻪ ﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ اداره اﻣﻮر ﺷﻬﺮ در اﺑﻌﺎد ﻣﺨﺘﻠﻒ از ﺳﻮی ﭘﻴﺎﻣﺒﺮدر ﺷﻬﺮﻣﺪﻳﻨﻪ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ.
2-2-2- ﺗﻐﻴﻴﺮ ﻧﺎم ﺷﻬﺮ ﻳﺜﺮب ﺑـﻪ ﻣﺪﻳﻨـﻪ ﻧﻤﻮﻧـﻪای از ﻣـﺪﻳﺮﻳﺖ ﺗﻐﻴﻴـﺮ ﻇـﺎﻫﺮ در راﺳﺘﺎی ﺗﻐﻴﻴﺮ ﺑﺎﻃﻦ
ﺣﻀﺮت رﺳﻮل اﻛﺮم در ﺑﺪو ورود ﺑﻪ ﺑﻪ ﺷﻬﺮ ﻳﺜﺮب ﻧﺎم ﺷﻬﺮ را ﺑـﻪ ﻣﺪﻳﻨـﻪ ﺗﻐﻴﻴـﺮ دادﻧﺪ. «ﻣﻌﻨﻲ ﻟﻐﻮی ﺧﺎﺻﻲ ﻧﻴﺰ ﺑﺮای آن (ﻳﺜﺮب)ﻳﺎد ﻛﺮده اﻧـﺪ ﻛـﻪ ﻋﺒـﺎرت از «ﻟـﻮم و ﻓﺴﺎد و ﻋﻴﺐ»(ﺟﻌﻔﺮﻳﺎن ،91،1372) . رﺳﻮل اﻛـﺮم ﺑـﺎ ﻧﻬـﻲ از ﻛـﺎرﺑﺮد ﻛﻠﻤـﻪ ﻳﺜـﺮب1 ﺑﺠﺎی آن ﺷﻬﺮ را ﻣﺪﻳﻨﻪ و ﻃﺎﺑﻪ و ﻃﻴﺒﻪ ﻧﺎﻣﻴﺪﻧـﺪ(ﻫﻤـﺎن ﻣﻨﺒـﻊ،91) . ﭘﻴـﺎﻣﺒﺮ ﻓﺮﻣـﻮده اﻧـﺪ ﻛﺴﻲ ﻛﻪ ﻣﺪﻳﻨﻪ را ﻳﺜﺮب ﻧﺎم ﮔﺬارد ﺑﺎﻳﺪ اﺳﺘﻐﻔﺎر ﻛﻨﺪ، ﻣﺪﻳﻨﻪ ﭘﺎک اﺳﺖ(ﻧﻈﺮی ﻣﻨﻔﺮد ﻋﻠﻲ، 1386 ،115). ﻛﻪ ﻧﺸﺎن از ﻛﺎرﺑﺮد و ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﺗﻐﻴﻴﺮ ﻇﺎﻫﺮدر راﺳﺘﺎی ﺗﻐﻴﻴﺮ ﺑـﺎﻃﻦ و ﺷﺮوع ﺗﻐﻴﻴﺮ ﻣﺪﻳﺮﻳﺘﻲ از ﻫﻤﻴﻦ ﺑﺪو ورود ﭘﻴﺎﻣﺒﺮ ﺑﻪ ﺷﻬﺮ ﻣﺪﻳﻨﻪ ﺑـﺎ ﺗﻐﻴﻴـﺮ ﻧـﺎم ﺷـﻬﺮ در راﺳﺘﺎی ﺧﻴﺮ و ﻧﻴﻜﻲ و ﺑﺮﻛﺖ ﺑﺨﺸﻴﺪن ﺑﻪ ﺷﻬﺮ اﺳﺖ.اﻳﻦ اﻣﺮ از ﺳﻮی ﺧﺪاوﻧـﺪ ﻣﺘﻌـﺎل ﻧﻴﺰ ﺗﺎﻳﻴﺪ ﮔﺸﺖ و ﺧﺪاوﻧﺪ ﻧﻴﺰ ﻓﻘﻂ از ﻗﻮلﻣﻨﺎﻓﻘﺎن ﻣﺮدم ﺷﻬﺮ را ﺑﺎ ﻧـﺎم ﻳﺜـﺮب ﺧﻄـﺎب ﻗﺮار داده اﺳﺖ ﻛﻪ اﺷﺎره اﺳﺖ ﺑﻪ اﻳﻦ ﻛﻪ ﻣﻮﻣﻨﺎن ﻧﺎم ﺷﻬﺮ را ﻣﺪﻳﻨـﻪ و ﻣﺪﻳﻨـﻪ اﻟﺮﺳـﻮل ﻧﺎﻣﻴﺪه اﻧﺪ و اﻳﻦ ﻣﻨﺎﻓﻘﺎن و ﻛﺴﺎﻧﻲ ﻛﻪ در اﻳﻤﺎﻧﺸﺎن ﺧﻠﻠﻲ ﺑﻮد از ﻧﺎم ﻳﺜﺮب ﺑﻌـﺪ از ﻧﻬـﻲ ﭘﻴﺎﻣﺒﺮ اﺳﺘﻔﺎده ﻣﻴﻨﻤﻮدﻧﺪ1 . اﻳﻦ ﺗﻐﻴﻴﺮ ﻧﺎم ﻧﺸﺎن از ﺗﻐﻴﻴﺮ ﺳﻄﺢ ﺷﻌﻮر و آﮔﺎﻫﻲ ﺷـﻬﺮی و روی آوردن ﺑﻪ ﻣﻔﻬﻮم ﻣﺪﻧﻲ و ﺣﻴﺎت ﺟﻤﻌﻲ و اﻫﻤﻴﺖ ﻧﻬـﺎدن ﺑـﻪ ﻣﻔـﺎﻫﻴﻢ ﺷﻬﺮﻧـﺸﻴﻨﻲ اﺳﺖ ﻛﻤﺎ اﻳﻨﻜﻪ ﻧﺎم ﻣﺪﻳﻨﻪ از ﻟﺤﺎظ ﻟﻐﻮی ﺑﺎ ﻣﺪن،ﻣﺪﻧﻴﺖ و ﺗﻤﺪن ﻫﻢ ﺧﺎﻧﻮاده اﺳﺖ.
2-2-3- ﺗﻐﻴﻴﺮ ﻣﻔﻬﻮم ﻳﺜﺮب ﺑﻪ ﻣﺪﻳﻨﻪ ﺑﻪ ﻣﻔﻬﻮم ﺗﻐﻴﻴﺮ و ﺗﺤﻮل ﻣـﺪﻳﺮﻳﺖﻗﺒﻴﻠـﻪای ﺑﻪ ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﺷﻬﺮی و ﺧﻠﻖ ﻣﻔﻬﻮم ﺷﻬﺮوﻧﺪی
ﺑﺎ ﻇﻬﻮر ﭘﻴﺎﻣﺒﺮ رﻫﺒﺮی اﻟﻬﻲ ﺟﺎﻳﮕﺰﻳﻦ ﺷﻴﺦ ﻗﺒﻴﻠﻪ ای و ﺗﻮﺣﻴﺪ ﺟﺎﻳﮕﺰﻳﻦ ﺷـﺮک و ﻣﺴﺌﻮﻟﻴﺖ ﭘﺬﻳﺮی ﺟﺎﻳﮕﺰﻳﻦ ﻣﺴﺌﻮﻟﻴﺖ ﮔﺮﻳﺰی و ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ اﻟﻬﻲ ﺟـﺎﻳﮕﺰﻳﻦ ﻣـﺪﻳﺮﻳﺖ ﺷﺮک آﻟﻮد ﮔﺮدﻳﺪ. ﺗﻐﻴﻴﺮ ﻧﺎم ﻳﺜﺮب ﺑﻪ ﻣﺪﻳﻨﻪ ﻛﻪ اﺷﺎره ﮔﺮدﻳﺪ ﺳﺮآﻏﺎز ﻋﻴﻨﻲ ﺗﻐﻴﻴـﺮ از ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﻗﺒﻴﻠﻪ ای ﺑﻪ ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﺷﻬﺮی و ﺧﻠﻖ ﻣﻔﻬﻮم ﺷﻬﺮوﻧﺪی در ﺷﻬﺮ ﻣﺪﻳﻨـﻪ ﭘﻴـﺎﻣﺒﺮ اﺳﺖ. از آن ﭘﺲ اﺳﺖ ﻛﻪ ﺑﻪ ﺟﺎی ﺷﻨﻴﺪن ﻧﺎم ﻗﺒﺎﻳﻞ، ﺑﺎ ﻧﺎﻣﻬـﺎﻳﻲ از ﻗﺒﻴـﻞ اﻫـﻞ ﻣﺪﻳﻨـﻪ، اﻫﻞ ﻗﺒﺎ، اﻫﻞ ﻃﺎﺋﻒ ﻣﻮاﺟﻪ ﻣﻲ ﺷﻮﻳﻢ و ﭼﻨﻴﻦ ﻧﺎﻣﻬﺎﻳﻲ … ﺑﻴـﺎﻧﮕﺮ ﺗﺤـﻮلاتﻓﺮﻫﻨﮕـﻲ و روی آوردن ﺑﻪ ﺷﻬﺮﻧﺸﻴﻨﻲ اﺳﺖ (ﻋﺒﺪاﻟﺴﺘﺎر ﻋﺜﻤﺎن ،5 ،1376). در ﺷﻬﺮ ﻣﺪﻳﻨـﻪ ﭘﻴـﺎﻣﺒﺮ ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﺷﻬﺮی ﺟﺎﻳﮕﺰﻳﻦ ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﻗﺒﻴﻠﻪ ای ﮔﺸﺘﻪ و ﻣﻔﻬﻮم ﺷﻬﺮوﻧﺪ در ﺷﻬﺮ اﺳلاﻣﻲ ﺑﺎ ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﭘﻴﺎﻣﺒﺮﻣﺘﻮﻟﺪ ﮔﺮدﻳﺪ.
2-2-4- ﻣﺸﺎوره در ﺳﻴﺴﺘﻢ ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﺷﻬﺮی رﺳﻮل اﻛﺮم

آﻳﺎﺗﻲ ﻧﻈﻴﺮ وﺷﺎورﻫﻢ ﻓﻲ الاﻣﺮ2 و واﻣﺮﻫﻢ ﺷﻮری ﺑﻴﻨﻬﻢ3 زﻣﻴﻨﻪ ﺳﺎز ﻣـﺸﺎرﻛﺖ ﻫﻤﮕﺎﻧﻲ در ﻣﺪﻳﻨـﻪ اﻟﻨﺒـﻲ رﺳـﻮل ﺧـﺪا ﻣﻴﺒﺎﺷـﻨﺪ ﻛـﻪ ﻣﺘـﻀﻤﻦ ﻫﻤﻜـﺎری و ﻫﻤـﺎﻫﻨﮕﻲ ﺗﻨﮕﺎﺗﻨﮓﻣﺴﺌﻮﻟﻴﻦ اداره ﺷﻬﺮ ﻣﺪﻳﻨﻪ ﺑﺎ آﺣﺎد و ﺗﻮده ﻫـﺎی ﻣـﺮدم ﻣﺪﻳﻨـﻪ ﺑـﻮده اﺳـﺖ. و ﺣﻀﺮت ﻧﻪ ﻓﻘﻂ در ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﺟﻨﮕﻬﺎ ﺑﻠﻜﻪ در ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﻛﻠﻴﻪ ﺷﺌﻮﻧﺎت ﺷﻬﺮی از ﺳﻴﺴﺘﻢ ﻣﺸﻮرﺗﻲ ﺑﺎ ﺻﺤﺎﺑﻪ و ﺗﻮده ﻫﺎی ﻣﺮدم ﺳﻮد ﻣﻲ ﺑﺮدﻧـﺪ.ﺗـﺸﻜﻴلات و ﺳـﺎزﻣﺎن ﻣـﺪﻳﺮﻳﺘﻲ ﻣﺒﺘﻨﻲ ﺑﺮ ﺑﻴﻌﺖ و ﻣﺸﺎرﻛﺖ ﻫﻤﮕﺎﻧﻲ و ﺗﺎﻳﻴﺪات اﻟﻬﻲ ﺷﻜﻞ ﮔﺮﻓﺘﻪ و در ﺧـﺪﻣﺖ اﻣـﺖ ﺑﻮد و از اﺳﺘﺒﺪاد و ﺧﻮدراﻳﻲ در آن ﺧﺒﺮی ﻧﻴـﺴﺖ و ﻣـﺪﻳﺮﻳﺖ ﺷـﻬﺮی ﻧﻴـﺰ ﻣﺒﺘﻨـﻲ ﺑـﺮ ﻣﺸﺎرﻛﺖ ﻫﻤﮕﺎﻧﻲ ﺗﻮده ﻫﺎی ﻫﻤﮕﺎﻧﻲ ﺑﻮد. و اداره اﻣﻮر ﺷـﻬﺮ ﺑـﺎ ﻣـﺸﺎرﻛﺖ ﻣﻮﻣﻨـﺎن و ﺧﺮدﻣﻨﺪان و اﻫﻞ ﺣﻞ و ﻋﻘﻞ و ﻧﺨﺒﮕﺎن ﺟﺎﻣﻌﻪ اﺳلاﻣﻲ ﺻـﻮرت ﻣـﻲ ﮔﻴـﺮد.ﺧﺪاوﻧـﺪ ﻣﺘﻌﺎل ﻧﻴﺰ ﻣـﺸﻮرت را ﻣـﻮرد ﺗﺎﻛﻴـﺪ و ﺗـﺸﻮﻳﻖ ﻗـﺮار داده و آن را در ﻛﻨـﺎر اﺳـﺘﺠﺎﺑﺖ دﻋﺎ،ﻧﻤﺎز و اﻧﻔﺎق ﻣﻄﺮح ﻧﻤﻮده اﺳﺖ. در ﻣﻮاردی ﻧﻴﺰ ﺧﺪاوﻧﺪ ﺑﻪ ﭘﻴـﺎﻣﺒﺮ دﺳـﺘﻮر داده اﺳﺖ ﭘﺲ از ﻓﺮﻣﺎن ﻋﻔﻮ ﻋﻤﻮﻣﻲ ﺑﺮای زﻧﺪه ﻛﺮدن ﺷﺨـﺼﻴﺖ آﻧﻬـﺎ و ﺗﺠﺪﻳـﺪ ﺣﻴـﺎت ﻓﻜﺮی و روﺣﻲ ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن ﺑﺎ آﻧﺎن ﻣﺸﻮرت ﻛﻨﺪ و رای و ﻧﻈﺮ آﻧـﺎن راﺑﺨﻮاﻫـﺪ(ﻗـﺮآنﻛﺮﻳﻢ،ﺳﻮره ﻣﺒﺎرﻛﻪ آل ﻋﻤﺮان1 ،آﻳﻪ و159 : :159وَاﺳَﺘْﻐِﻔْﺮَﻟﻬﻢْ وَﺷَاورﻫﻢ ِﻓﻲ اَلأﻣﺮ).
2-2-5- ﻫﻤﺒﺴﺘﮕﻲ ﻧﻬﺎدﻫﺎی و ﻗﻮﻣﻴﺘﻬﺎ و ﻃﺎﻳﻔﻪ ﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺷﻬﺮی در ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﺷﻬﺮی ﺣﻀﺮت رﺳﻮل اﻛﺮم(ص)
آﻏﺎز ورود ﭘﻴﺎﻣﺒﺮ ﺑﻪ ﻣﺪﻳﻨﻪ ﻣﺼﺎدف اﺳﺖ ﺑﺎ اﺧﺘلاف ﻗﻮﻣﻴﺘﻬﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻧﮋادی و ﻗﺒﻴﻠﻪ ای در ﺷﻬﺮ ﻣﺪﻳﻨﻪ و ﻧﻴﺰ اﺧﺘلاﻓـﺎت ﻋﻤﻴـﻖ دو ﻗﺒﻴﻠـﻪ اوس و ﺧـﺰرج2 ﻛـﻪ ﺗﻮﺳـﻂ ﻳﻬﻮدﻳﺎن ﻣﺪﻳﻨﻪ ﻧﻴﺰ آﺗﺶ اﻳﻦ اﺧﺘلاﻓﺎت داﻣﻦ زده ﻣﻲﺷﻮد ﺗﺪوﻳﻦ ﻧﺨﺴﺘﻴﻦ ﭘﻴﻤﺎن ﻧﺎﻣـﻪ ﻋﻤﻮﻣﻲ در اﺳلام در ﺷﻬﺮ ﻣﺪﻳﻨﻪ ﺗﻮﺳﻂ رﺳﻮل اﻛﺮم (ص) در ﻫﻤﺎن ﻧﺨـﺴﺘﻴﻦ ﻣﺎﻫﻬـﺎی ورودﺷﺎن ﺑﻪ ﻣﺪﻳﻨﻪ ﻛﻪ ﻋﻬﺪﻧﺎﻣﻪ ای اﺳﺖ ﻣﻴﺎن ﻣﻬﺎﺟﺮﻳﻦ و اﻧﺼﺎر از ﻳﻚ ﺳـﻮ و ﻳﻬـﻮد از ﺳﻮی دﻳﮕﺮ ﺳﺒﺐ ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﺻﺤﻴﺢ ﺷﻬﺮی در ﻫﻤﺒﺴﺘﮕﻲ ﻧﻬﺎدﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻣﺮدﻣـﻲ در ﺷﻬﺮﻣﺪﻳﻨﻪ ﮔـﺸﺘﻪ اﺳـﺖ. ﻣـﻮارد ﻋﻤـﺪه اﻳـﻦ ﭘﻴﻤـﺎن ﺑـﻪ ﻧﻘـﻞ اﺑـﻦ اﺳـﺤﺎق ﻋﺒﺎرﺗﻨـﺪ از: زﻧﺪﮔﺎﻧﻲ ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن و ﻳﻬﻮد ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻳﻚ ﻣﻠﺖ در ﻣﺪﻳﻨﻪ،آزادی ﻣـﺴﻠﻤﺎﻧﺎن و ﻳﻬـﻮد در ﻣﺮاﺳــﻢ دﻳﻨــﻲ و ﻋﺒــﺎدی ﺧﻮد،دﻓــﺎع از ﻫﻤــﺪﻳﮕﺮدر ﺻــﻮرت ﺣﻤﻠــﻪ دﺷــﻤﻦ1 ،دﻓــﺎع ﻣﺸﺘﺮک از ﺷﻬﺮ ﻣﺪﻳﻨﻪ،ﻗﺮارداد ﺻـﻠﺢ ﺑـﺎ دﺷـﻤﻦ ﺑـﺎ ﻣـﺸﻮرت ﻣـﺸﺘﺮک، ﺣـﺮام ﺷـﺪن ﺧﻮﻧﺮﻳﺰی در ﻣﺪﻳﻨﻪ، ﻗﺒﻮل ﺣﻜﻤﻴﺖ رﺳﻮل اﻛﺮم ﺑﻪ ﻋﻨﻮان آﺧﺮﻳﻦ داور در ﺣﻴﻦ ﻧـﺰاع واﺧــﺘلاف(ﻧﻘــﻞ ﺑــﻪ ﻣــﻀﻤﻮن از:آﻳﺘــﻲ ﻣﺤﻤــﺪ اﺑــﺮاﻫﻴﻢ،234 ،1366 ﺑــﻪ ﻧﻘــﻞ از اﺑــﻦ ﻫﺸﺎم،ﺳﻴﺮه اﻟﻨﺒﻲ،ﺑﻴﺮوت،داراﻟﻔﻜﺮ،ج 2 ، 119-123).
2-2-6- ﭘﻴﺪاﻳﺶ ﺗﻌﻠﻖ اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ در ﻣﺤﻴﻂ ﺷﻬﺮی ﻣﺪﻳﻨﻪ
در ﻧﺨــﺴﺘﻴﻦ ﺳــﺎل ورود ﺣــﻀﺮت رﺳــﻮل اﻛــﺮم ﺑــﻪ ﻣﺪﻳﻨــﻪ ﻳﻜــﻲ از ﻣﻬﻤﺘــﺮﻳﻦ اﺑﺘﻜﺎرت ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﺷﻬﺮی و ﭘﻴﻮﻧﺪ لاﻳﻪ ﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ و ﻃﺒﻘـﺎت ﻣﺨﺘﻠـﻒ درﺷﻬﺮ ﻣﺪﻳﻨﻪ اﻓﺰون ﺑﺮ ﭘﻴﻮﻧﺪﻫﺎی وﺣﺪت ﺑﺨﺶ دﻳﻨﻲ ﭘﻴﻮﻧﺪ ﻋﻘﺪ اﺧﻮت و ﺑـﺮادری ﺑـﻴﻦ ﻛﻠﻴﻪ ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن اﻋﻢ از زن و ﻣﺮد ﻣﻲﺑﺎﺷﺪ.رﺳﻮل ﺧﺪادرﻣﺠﻠـﺴﻲ ﻋﻤـﻮﻣﻲ ﻓﺮﻣﻮدﻧـﺪ: ﺗﺎﺧﻮ ﻓﻲ االله اﺧﻮﻳﻦ اﺧﻮﻳﻦ (آﻳﺘـﻲ ﻣﺤﻤـﺪ اﺑـﺮاﻫﻴﻢ،235،1366) اﻳـﻦ ﭘﻴﻤـﺎن ﺑـﺮادری ﻫﻤﮕﺎﻧﻲ ﺑﺮ ﻣﺒﻨﺎی ﻧﻔﻲ اﻧﮕﻴـﺰه ﻫـﺎی ﻗـﻮﻣﻲ و ﻗﺒﻴﻠـﻪ ای و ﺑـﺮ ﻣﻴﻨـﺎی ﻣﺤﻮرﻳـﺖ ﺣـﻖ وﻫﻤﻜﺎری اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﺷﻬﺮی ﺷﻜﻞ ﮔﺮﻓﺖ ﻛﻪ ﺑﻪ ﻓﺮﻣﻮده ﺧﺪاوﻧﺪ ﻣﺘﻌﺎل إنَّمَا الْمؤمِنُونَ إِخْؤﺓُ فَأصْلِحُوا بَیْنَ أخَوَیْکُمْ2 .
2-2-7- اﻫﻤﻴــﺖ وﻳــﮋه ﺑــﻪ ﺷﻬﺮﻧــﺸﻴﻨﻲ و اﻫﻤﻴــﺖ ﺷــﻬﺮ در ﻗﺒــﺎل کــﻮچ ﻧــﺸﻴﻨﻲ و ﺑﻴﺎﺑﺎﻧﮕﺮدی

ﻛــﻮچ ﻧــﺸﻴﻨﻲ ﺑــﺪوی ﺑــﺴﺘﺮ اﺟﺘﻤــﺎﻋﻲ ﺟﺎﻫﻠﻴــﺖ ﺑــﻮد و ﻋــﺮب ﺑــﺪوی زﻧــﺪﮔﻲ ﺷﻬﺮﻧﺸﻴﻨﻲرا ﺗﺤﻘﻴﺮﻣﻲﻛﺮد (ﺧﻮﻳﻲاﺑﻮﻟﻘﺎﺳﻢ،1996،201).دراﻧﺪﻳﺸﻪرﺳﻮلاﻛـﺮم(ص) ﺳﺎﺧﺘﺎر ﺳﻨﺘﻲ ﻗﺒﻴﻠﻪ ای و ﺗﻌﺼﺒﺎت ﻗﻮﻣﻲ ﻣﺎﻧﻌﻲ ﺑﺮای اﺗﺤﺎد و وﺣﺪتو ﺗﺸﻜﻴﻞ ﺟﺎﻣﻌﻪ ﻧﻮﭘﺎی اﺳلاﻣﻲ ﺑﻮده و ﺣﻀﺮت ﺑﺮای ﺗﻘﻮﻳﺖ ﺳﺎﺧﺘﺎر ﺷﻬﺮی ﻣﺪﻳﻨﻪ ﺗلاﺷﻬﺎی ﻣﺴﺘﻘﻴﻢ و ﻏﻴﺮﻣﺴﺘﻘﻴﻢ ﺑﺴﻴﺎری اﻧﺠﺎم دادﻧﺪ. از ﺟﻤﻠﻪ آن ﻫﺎ ﻣـﻲ ﺗـﻮان واﺟـﺐ نمودن هجرت و ﺧﺎرج ﻛﺮدن اﻓﺮاد از ﺗﻌﺮب ﺑﻪ ﺷﻬﺮﻧﺸﻴﻨﻲ و ﻣﺪﻳﻨﻪ ﻧـﺸﻴﻨﻲ(از ﻛـﻮچ ﻧـﺸﻴﻨﻲ ﺑـﻪ ﻳﻜﺠـﺎ ﻧﺸﻴﻨﻲ) و ﺗﺤﺮﻳﻢ ﺷﺮﻋﻲ رﺟﻮع ﻣﺠﺪد ﺑﻪ ﺑﺎدﻳﻪ (ﺗﻌﺮب) ﻧﺎم ﺑﺮد (ﺧﺎﻣﻨﻪای ﻋﻠﻲ، ﺑﻲﺗـﺎ، 313). ﻫﺠﺮت ﺳﺒﺐ ﺗﺤﻮل ﻧﻈﺎم ﻗﺒﻴﻠﻪای و ﻗﻮﻣﻲ و ﺣﺮﻛﺖ در راﺳﺘﺎی ﺗـﺸﻜﻴﻞ اﻣـﺖ واﺣﺪ اﺳلاﻣﻲ در ﻣﺤﻴﻂ ﺷﻬﺮی ﻣﺪﻳﻨﻪ و آﻏﺎز اﺻـلاﺣﺎت رﺳـﻮل اﻛـﺮم در ﺟﺎﻣﻌـﻪ و ﺳﺒﺐ ﺷﻜﻞ ﮔﻴﺮی ﺗﻤﺪن اﺳلاﻣﻲ ﮔﺮدﻳﺪ. ﻣﺴﺎﻟﻪ ﻫﺠﺮت ﻧﻴﺰﺑﺎ ﺳﻮره ﻧﺴﺎ آﻳﻪ 97 ﺗﺎﻛﻴﺪ و ﺳﻔﺎرش و اﻣﺮ ﮔﺮدﻳﺪ1. در ﻫﺮ ﺻﻮرت اﻳﻦ ﻧﻜﺘﻪ ﻛﺎﻣلا در ﺗﻔﻜﺮاﻧﺪﻳﺸﻪ رﺳﻮل اﻛﺮم ﻣﺘﺠﻠﻲ اﺳﺖ ﻛﻪ اﺳلام در ﻣﺤﻴﻄﻲ اﺳﺎﺳﺎ ﺷﻬﺮی ﻇﻬﻮر ﻳﺎﻓﺖ و درآﺑﺎدیﻫـﺎی ﻣﺪﻳﻨـﻪ ﺷﻜﻮﻓﺎ ﺷﺪ. ﺑﻴﺸﺘﺮ اﺳلامﭘﮋوﻫﺎن ﺑﺎ ﻗﻀﺎوتﮔﺮون ﺑﺎم2 ﻣﻮاﻓﻖاﻧـﺪ ﻛـﻪ دﻳـﻦ ﻣﺤﻤـﺪ(ص) ﻛﺎﻣلا ﺑﺎ زﻧﺪﮔﻲ ﺷﻬﺮی ﺗﻨﺎﺳﺐ دارد(ﺗﺮﻧﺮﺑﺮاﻳﺎن اس،1380،80).
2-2-8- اﺣﻴﺎی ﻣﻮﻗﻌﻴﺖ و ﻧﻘﺶ اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ زﻧﺎن در ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﺷﻬﺮی ﭘﻴﺎﻣﺒﺮ:
در ﮔﻔﺘﻤﺎن ﻧﺒﻮی و در ﺳﻴﺴﺘﻢ ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﺷﻬﺮی رﺳﻮل اﻛﺮم(ص) ﻣﻮﻗﻌﻴﺖ وﻧﻘﺶ اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ زﻧﺎن اﺣﻴﺎ

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *