پایان نامه : ابعاد کیفیت زندگی-متن کامل-خرید پایان نامه

.
جدول 4-1- مشخصات دموگرافیک شرکت کنندگان در مطالعه به تفکیک گروه
متغییر
نوع زایمان (تعداد شرکت کنندگان در هر گروه= نفر50)
طبیعی
سزارین
سن (سال) *
61/4 ±9/25
4 ±5/25
سطح تحصیلات**
ابتدایی
متوسطه
دانشگاهی
(11) 11
(12) 12
(27) 27
(11) 11
(11) 11
(28) 28
* داده‌ها به صورت انحراف معیار ± میانگین بیان شده اند.
**داده‌ها به صورت فراوانی، درصد بیان شده اند.
درجدول (4-1) مشخصات دموگرافی شامل سن وسطح تحصیلات شرکت کنندگان درمطالعه به تفکیک گروه وبصورت انحراف معیارومیانگین برای (سن) وفراوانی ودرصد برای سطح تحصیلات بیان شده است که نتایج نشان می‌دهد میانگین سنی درهردوگروه زنان بازایمان سزارین وزنان بازایمان طبیعی تفاوت زیادی نداشته. حداقل سطح تحصیلات ابتدایی (11)درصد درهردوگروههمچنین بیشترشرکت کنندگان درهردوگروه تحصیلاتدانشگاهی داشته‌اند.
4-2- فرضیه ی (1)
کیفیت زندگی درمیان زنان باوضع حمل طبیعی وسزارین متفاوت است
جدول 4-2- مقایسه نمره کیفیت زندگی بر اساس مقیاس SF-36 در بین شرکت کنندگان در مطالعه به تفکیک گروه
متغیر
نوع زایمان (تعداد شرکت کنندگان در هر گروه= نفر50)
sig
t
طبیعی*
سزارین*
نمره کل کیفیت زندگی بر اساس مقیاس SF-36
98/138±14/529
65/82±96/380
000/0
720/6
* داده‌ها به صورت انحراف معیار ± میانگین بیان شده اند.
باتوجه به جدول 4-2 وبراساس نتایج مطالعه،آزمون تی، بین میانگین نمره کل کیفیت زندگی بر اساس مقیاس SF-36 و نوع زایمان تفاوت معنی دارنشان داد (000/0= sig) که با95درصداطمینان قابل اتکا است (05/0> p) .
جدول4-3:مقایسه نمرات ابعاد جسمانی و روانی کیفیت زندگی بر اساس مقیاس SF-36 در بین شرکت کنندگان در مطالعه به تفکیک گروه
متغیر
نوع زایمان (تعداد شرکت کنندگان در هر گروه= نفر50)
sig
t
طبیعی*
سزارین*
بعد جسمانی کیفیت زندگی
77/17±60/76
72/17±10/54
001/0
660/7
بعد روانی کیفیت زندگی
04/19±60/67
71/15±60/63
001/0
183/4
* داده‌ها به صورت انحراف معیار ± میانگین بیان شده اند.
با توجه به جدول 4-3 نتایج مطالعه نشان داد که میانگین نمره بعد جسمانی کیفیت زندگی در گروه زایمان باروش طبیعی بالاترازمیانگین نمره زایمان با روش سزارین است. همچنین میانگین نمره بعدروانی کیفیت زندگی درگروه زایمان باروش طبیعی بالاتر ازمیانگین گروه زایمان باروش سزارین می‌باشد. آزمون تی تفاوت معنی‌داری را بین دو گروه درحیطه‌‌های جسمانی وروانی کیفیت زندگی نشان داد (001/0 = sig)که با 95 درصد اطمینان قابل اتکا است(05/0< p).
جدول4-4-مقایسه نمرات کیفیت زندگی بر اساس مقیاس SF-36 در بین شرکت کنندگان در مطالعه به تفکیک گروه
ابعاد کیفیت زندگی
نوع زایمان (تعداد شرکت کنندگان در هر گروه= نفر50)
sig
t
طبیعی
سزارین
عملکرد جسمانی *
80/17±60/76
3/18±10/54
001/0
163/6

محدودیت در ایفای نقش به علت مشکلات جسمانی **
58/66
15/34
001/0
درد جسمی **
34/63
66/37
001/0
سلامت عمومی **
16/54
84/46
204/0
نشاط **
83/50
17/50
909/0
عملکرد اجتماعی **
55/57
45/43
014/0
محدودیت در ایفای نقش به علت مشکلات عاطفی**
44/65
65/35
001/0
سلامت روانی *
04/19±60/67
71/17±60/63

اینجا فقط تکه های از پایان نامه به صورت رندم (تصادفی) درج می شود که هنگام انتقال از فایل ورد ممکن است باعث به هم ریختگی شود و یا عکس ها ، نمودار ها و جداول درج نشوند.

برای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  77u.ir  مراجعه نمایید

رشته روانشناسی و علوم تربیتی همه موضوعات و گرایش ها :روانشناسی بالینی ، تربیتی ، صنعتی سازمانی ،آموزش‌ و پرورش‌، کودکاناستثنائی‌،روانسنجی، تکنولوژی آموزشی ، مدیریت آموزشی ، برنامه ریزی درسی ، زیست روانشناسی ، روانشناسی رشد

در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها با منابع و ماخذ کامل درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند

225/0
146/1
* داده‌‌های مربوطه به صورت انحراف ± میانگین بیان شده اند.
** داده‌‌های مربوطه به صورت میانگین رتبه ای بیان شده اند.
باتوجه به جدول شماره4-4 مقایسه ی نمرات پرسشنامه کیفیت زندگی پس اززایمان درگروه زایمان طبیعی بین دوتاهشت هفته پس اززایمان بااستفاده ازآزمون‌‌های تی مستقل، نشان داد نمره ی بعد عملکرد جسمانی مادران با زایمان طبیعی بالاتر ازمادران سزارینی بوده واین اختلاف از نظرآماری معنی دار بود (001/0= sig). اماآزمون تی مستقل اختلاف بین نمره سلامت روانی درمادران بازایمان طبیعی ومادران سزارینی رانشان نداد (225/0=sig). آزمون آماری من ویتنی، نشان داد میانگین نمرات حیطه‌‌های محدودیت در ایفای نقش به علت مشکلات جسمانی، درد جسمی، عملکرد اجتماعی ومحدودیت در ایفای نقش به علت مشکلات عاطفی در بین گروه‌ها اختلاف معنی دار دارد (05/0< p). که با 95درصداطمینان قابل اتکااست.
4-3- فرضیه (2)
تن انگاره زنان باوضع حمل طبیعی وسزارین متفاوت است.
جدول4-5: مقایسه نمره تصویر بدنی در بین شرکت کنندگان در مطالعه به تفکیک گروه
شاخص
نوع زایمان (تعداد شرکت کنندگان در هر گروه= نفر50)
sig
t
طبیعی*
سزارین*
نمره کل تن انگاره
66/19±22/247
47/15±56/240
063/0
882/1
* داده‌‌های مربوطه به صورت انحراف ± میانگین بیان شده اند.
باتوجه به جدول4-5 وبراساس نتایج مطالعه آزمون تی تفاوت معنی دار بین میانگین نمره کل تن انگاره و نوع زایمان(در2 تا 8 هفته بعداززایمان) نشان نداد (063/0= sig) که با 95 درصد اطمنیان قابل اتکااست(05/0>p).
جدول4-6- مقایسه نمرات ابعاد نگرش فرد در مورد تصور بدنی خود در بین شرکت کنندگان در مطالعه به تفکیک گروه
شاخص
نوع زایمان (تعداد شرکت کنندگان در هر گروه= نفر50)
sig
t
طبیعی*
سزارین*
نگرش در مورد ابعاد جسمانی
34/17±28/195
37/12±30/192
325/0
990/0
رضایت از بخش‌‌های مختلف بدن
66/5±86/35
05/7±50/32
010/0
628/2
نگرش فرد در باره وزن
18/3±52/18
02/3±10/19
352/0
935/0-
* داده‌ها به صورت انحراف ± میانگین بیان شده اند.
باتوجه به جدول 4-6وبراساس نتایج مطالعه،آزمون تی تفاوت معنادار بین میانگین نمرات شاخص‌‌های نگرش در مورد ابعاد جسمانی ونگرش فرد درباره وزن با نوع زایمان(در2 تا8 هفته بعداززایمان) نشان نداد (05/0جدول4-7- فراوانی وضعیت نگرش فرد در مورد تصور بدنی خود در بین شرکت کنندگان در مطالعه (100 = n)
شاخص نگرش درمورد تصویربدنی
ضعیف
متوسط
خوب
فراوانی مطلق
فراوانی نسبی
فراوانی مطلق
فراوانی نسبی
فراوانی مطلق
فراوانی نسبی
نگرش در مورد ابعاد جسمانی
0
0
77
77
23
23
رضایت از بخش‌‌های مختلف بدن
7
7

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *