منابع و ماخذ پایان نامه دبی جریان

sinθ
همچنین دبی جریان به سطح سوراخ ورودی Ap و به ضریب تخلیه µ بستگی دارد. لذا طراحی انژکتورهای قابل‌کنترل مبتنی بر تغییرات Ap و µ است.
ضریب تخلیه تابعی هندسی از K است و لذا تغییر µ وابسته به تغییرات مقادیر مرتبط با K است.

انژکتورهای جت-پیچشی
ویژگی‌های مرکبی از انژکتورهای جت و پیچشی را دارند. این مسئله یک انژکتور

مطلب مشابه :  منبع پایان نامه درباره پیشوای، برآید."، عادلی، "دور

دیدگاهتان را بنویسید